Level 3 Level 5
Level 4

Level 4


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Than
Đoản
Đàm
Trước
Chú
Trụ
Đinh
Trướng
調
Điều
Truy
Định
Đình
Địch
Thiết
Chuyển
Đô
Độ
Đầu
Đậu
Đảo
Thang
Đăng
Đẳng
Động
Đồng
Nông
Ba
Phối
Bội
Tương
Điền
Phát
Phản
Phản
Bản
Bi
Mỹ
Tỵ
Bút