Level 2 Level 4
Level 3

Szkoła


213 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
academy
akademia
college
szkoła wyższa, kolegium
elementary school
szkoła podstawowa
fee-paying school
płatna szkoła
high school
szkoła średnia
independent school
szkoła niepubliczna, społeczna
kindergarten
przedszkole
middle school
gimnazjum
mixed-school
szkoła koedukacyjna
private school
szkoła prywatna
single-sex school
szkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt
state school
szkoła państwowa
university
uniwersytet
vocational school
szkoła zawodowa
art
plastyka
biology
biologia
chemistry
chemia
civic studies
wiedza o społeczeństwie
english language and literature
język angielski
foreign languages
języki obce
geography
geografia
humanities
przedmioty humanistyczne
history
historia
information and communication technology
informatyka
mathematics
matematyka
music
muzyka
physical education
wychowanie fizyczne
PE
WF
physics
fizyka
polish language and literature
język polski
religious education
religia
science
przedmioty ścisłe, nauki przyrodnicze
subject
przedmiot szkolny
classmate
kolega z klasy
deputy head
wicedyrektor
examiner
egzaminator
form teacher
wychowawca
headmaster
dyrektor
lecturer
wykładowca
professor
profesor
schoolboy
uczeń
schoolgirl
uczennica
schoolmate
kolega ze szkoły
secretary
sekretarz
teacher
nauczyciel
teaching staff
grono pedagogiczne
university student
student uniwersytetu
absent from school
nieobecny
active
aktywny
cooperative
chętny do współpracy
uncooperative
niechętny do współpracy
demanding
wymagający
fair
sprawiedliwy
unfair
niesprawiedliwy
gifted
utalentowany
hard-working
pracowity
imaginative
obdarzony wyobrażnią
lazy
leniwy
lenient
pobłażliwy
motivated
zmotywowany
passive
bierny
present at school
obecny
professional
profesjonalny
punctual
punktualny
strict
surowy
systematic
systematyczny
talented
utalentowany
weak
słaby
blackboard
tablica (czarna)
board
tablica
calculator
kalkulator
chalk
kreda
copybook
zeszyt
coursebook
podręcznik
desk
ławka
duster
gąbka do tablicy
exercise book
zeszyt ćwiczeń
file
segregator
folder
teczka tekturowa
interactive whiteboard
tablica interaktywna
locker
szafa
PE kit
strój gimnastyczny
pen
pióro, długopis
pencil
ołówek
pencil case
piórnik
pencil sharpener
temperówka
row of desks
rząd ławek
rubber
gumka
ruler
linijka
school bag
tornister, plecak
whiteboard
tablica (biała)
whiteboard marker
pisak do tablicy
canteen
stołówka
classroom
sala lekcyjna
common room
świetlica
computer room
pracownia komputerowa
corridor
korytarz
headmaster's office
gabinet dyrektora
laboratory
pracownia
library
biblioteka
office
sekretariat
playground
boisko do zabawy
science lab
sala do nauki biologii, chemii, fizyki
sports field
biosko sportowe
staffroom
pokój nauczycielski
absence
nieobecność
attendance
obecność
break
przerwa
bully
uczeń prześladujący/zastraszający innych uczniów
class
lekcja
club
kółko zainteresowań
competition
olimpiada przedmiotowa
compulsory
obowiązujący
curriculum
program nauczania
deadline
termin wykonania pracy
extracurricular activities
zajęcia pozalekcyjne
grade
stopień, ocena
grant
stypendium
holiday
wakacje
learning difficulties
trudności w nauce
lesson
lekcja
lunch break
przerwa na lunch
newcomer
nowy uczeń
optional
nieobowiązkowy
school certificate
świadectwo szkolne
school fee
czesne
school trip
wycieczka szkolna
set books
lektury szkolne
sports club
SKS
staff meeting
rada pedagogiczna
strict rules
surowe zasady
term
semestr
timetable
plan lekcji
tutorial
zajęcia w niewielkiej grupie (na uniwersytecie)
written work
praca pisemna
attend
uczęszczać
collaborate
współpracować
chatter
paplać, trajkotać
learn
uczyć się
set
zadawać
attend a course
uczęszczać na kurs
attend classes
uczęszczać na zajęcia
attend school
uczęszczać do szkoły
discuss set books
omawiać lektury
copy homework
przepisywać od kogoś pracę domową
do a course
robić kurs
do a project
robić projekt
do a task/an activity
wykonywać zadanie
do an exercise
robić ćwiczenie
do an experiment
przeprowadzać eksperyment
do homework
odrabiać pracę domową
do one's best
bardzo się starać
do well
dobrze sobie radzić
expel sb from school
wydalić kogoś ze szkoły
go to school
chodzić do szkoły
hand in homework
oddawać pracę domową
have a break
zrobić sobie przerwę, mieć przerwę
learn a new skill
nabyć nowe umiejętności
make a good impression
zrobić dobre wrażenie
make a presentation
zrobić prezentację
make mistakes
robić błędy
make notes
robić notatki
make progress
robić postępy
memorise/learn by heart
uczyć się na pamięć
miss lessons
opuszczać lekcję
participate/take part in a lesson
brać udział w lekcji
pay attention in class
uważać na lekcji
read maps
czytać mapy
set an essay
zadawać wypracowanie
set homework
zadawać pracę domową
skip classes/play truant
chodzić na wagary, opuszczać zajęcia
solve a problem
rozwiązywać zadanie matematyczne
study hard
uczyć się pilnie
study sources
studiować teksty źródłowe
take the register
sprawdzać listę obecności w dzienniku
turn up late/be late
spóźniać się
wipe the board
ścierać tablicę
work in groups
pracować w grupach
write an essay
pisać wypracowanie
academic results
wyniki w nauce
academic standards
poziom nauczania
exam paper
arkusz egzaminacyjny
past exam paper
arkusz egzaminacyjny z ubiegłych lat
exam results
wyniki egzaminu
examination
egzamin
get a place at a university
dostać się na uniwersytet
school-leaving exam
egzamin końcowy (na zakończenie szkoły)
university entrance exam
egzamin wstępny na uczelnię
cheat in an exam
ściągać na egzaminie
do/sit/take an exam
przystępować do egzaminu
do badly in an exam
źle sobie poradzić na egzaminie
do well in an exam
dobrze sobie radzić na egzaminie
fail an exam
oblać egzamin
get/score 56 marks in a test
dostać 56 punktów z testu
grade/mark exam papers
sprawdzać arkusze egzaminacyjne
grade/mark a test
sprawdzać test
grade/mark homework
sprawdzać pracę domową
pass an exam
zdać egzamin
prepare for an exam
przygotowywać się do egzaminu
retake an exam
ponownie przystępować do egzaminu
revise for an exam
powtarzać do egzaminu
study for an exam
uczyć się do egzaminu
BA (Bachelor of Arts)
licencjat (nauki humanistyczne)
BSc (Bachelor of Science)
licencjat (nauki ścisłe)
graduate
absolwent
MA (Master of Arts)
magister (nauki humanistyczne)
MSc (Master of Science)
magister (nauki ścisłe)
PhD (Doctor of Philosophy)
doktor (nauki humanistyczne i ścisłe)
get into university
dostać się na uczelnię
graduate from university
skończyć uniwersytet
receive/obtain/get a certificate
otrzymać świadectwo
receive/obtaing/get a degree
uzyskać stopień naukowy
receive/obtain/get a diplom
otrzymać dyplom