Level 1 Level 3
Level 2

Rozdzielne z dopełnieniem


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
blow sth up
wysadzać
The terrorists wanted to blow the hotel up
Terroryści chcieli wysadzić hotel
bring sb up
wychowywać
Monica brings her children up alone
Monica sama wychowuje swoje dzieci
call sth off
odwoływać
It was raining so they called the match off
Padał deszcz więc odwołali mecz
carry sth out
przeprowadzać, wykonywać
Doctor Jones is carrying the operation out
Doktor Jones przeprowadza operację
figure sth out
zrozumieć
I can't figure the rules of this game out
Nie mogę zrozumieć zasad tej gry
give sth away
rozdawać
Jim will propably give his old furniture away
Jim prawdopodobnie rozda swoje stare meble
give sth up
rzucić coś, zaprzestać coś robić
She gave her job up because she couldn't stand her boss
Rzuciła pracę bo nie mogła znieść swojego szefa
hand sth over
przekazywać
Tiffany handed the phone over to me
Tiffany przekazała mi telefon
hold sth back
powstrzymywać
She just couldn't hold her tears back
Nie mogła powstrzymać płaczu
let sb down
zawodzić
Mike let his parents down as he didn't go to university
Mike zawiódł swoich rodziców nie idąc na studia
look sth up
sprawdzać
Juan usually looks new English words up in a dictionary
Juan zwykle sprawdza nowe angielskie słowa w słowniku
pick sb up
odbierać
What time do you want me to pick Anna up from the airport
O której chcesz żebym odebrał Annę z lotniska
put sth off
odkładać w czasie
They've put the meeting off until tomorrow
Przesunęli spotkanie na jutro
put sth on
zakładać
When I come back from work I always put my tracksuit on
Kiedy wracam z pracy zawsze zakładam swój dres
see sb off
odprowadzać
Liz went to the railway station to see her boyfriend off
Liz poszła odprowadzić swojego chłopaka na dworzec
set sth up
zakładać
In 1976 he set his own company up
W 1976 założył własną firmę
switch/turn sth off
wyłączać
Can you switch/turn your mobile phones off, please?
Czy możecie wyłączyć swoje telefony?
switch/turn sth on
włączać
Luke switched/turned his computer on and checked his mailbox
Luke włączył swój komputer i sprawdził pocztę
take sth off
zdejmować
You should take your coat off - it's hot
Powinieneś ściągnąć swój płaszcz - jest gorąco
take sth up
zająć/zainteresować się czymś
I've decided to take yoga up
Zdecydowałem zająć się jogą
try sth on
przymierzać
Can I try this jacket on?
Mogę przymierzyć tę kurtkę?
turn sb/sth down
odrzucać
John turned our invitation down
John odrzucił nasze zaproszenie
work sth out
obmyślać, opracowywać
I haven't worked the plan out yet
Jeszcze nie opracowałem planu