Level 2
Level 1

Tân ôn giải biểu


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Quế chi
Ma hoàng
Gừng
Kinh giới (hoa)
Tía tô
Khương hoạt
Hành
Hương nhu tía
Hương nhu trắng
Tế tân
Bạch chỉ
Phòng phong
Rau mùi