Level 24 Level 26
Level 25

Nhóm 2


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tân ôn giải biểu
Ma hoàng
Tân lương giải biểu
Thuyền thoái
Thanh nhiệt giải thử
Dưa hấu (tây qua bì)
Thanh nhiệt giải độc
Bồ công anh
Thanh nhiệt giáng hỏa
Hoàng liên
Thanh nhiệt táo thấp
Hoàng bá
Thanh nhiệt lương huyết
Địa cốt bì
Ôn trung khứ hàn
Gừng khô
Hồi dương cứu nghịch
Quế nhục
Tân ôn giải biểu
Khương hoạt
Hóa thấp trọc
Hậu phác
Lợi niệu
Trạch tả
Bình can tức phong
Thạch quyết minh
Khu phong giải kinh
Bạch cương tằm
Trọng trấn an thần
Long cốt
Dưỡng tâm an thần
Bá tử nhân
Khai khiếu
Bồ kết (tạo giác)
Thanh phế chỉ khái
Húng chanh (tần dày lá)
Ôn hóa hàn đàm
Bạch giới tử
Thanh hóa nhiệt đàm
Trúc nhự