Level 27 Level 29
Level 28

Nhóm 5


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tân ôn giải biểu
Tía tô
Tân lương giải biểu
Cúc hoa
Khứ phong thông lạc
Tang chi
Thanh nhiệt giải độc
Liên kiều
Thanh nhiệt giáng hỏa
Hạ khô thảo
Thanh nhiệt táo thấp
Muồng ngủ
Thanh nhiệt lương huyết
Bạch thược
Khứ phong thông lạc
Uy linh tiên
Lợi niệu
Râu bắp
Dưỡng tâm an thần
Lạc tiên
Khứ phong thông lạc
Tần giao
Thanh phế chỉ khái
Mỏ quạ
Tân ôn giải biểu
Hương nhu tía
Tân lương giải biểu
Bèo cái (phù bình)