Level 28 Level 30
Level 29

Nhóm 6


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tân ôn giải biểu
Khương hoạt
Tân lương giải biểu
Sắn dây tươi
Tân lương giải biểu
Sài hồ
Tân ôn giải biểu
Tế tân
Khứ phong thông lạc
Tần giao
Thanh nhiệt giáng hỏa
Tri mẫu
Khứ phong thông lạc
Ngũ gia bì
Hóa thấp trọc
Mộc hương
Tân ôn giải biểu
Bạch chỉ
Lợi niệu
Tỳ giải
Dưỡng tâm an thần
Liên tâm
Thanh nhiệt giải độc
Bạch hoa xà thiệt thảo (khô)
Thanh phế chỉ khái
Tiền hồ