Level 8 Level 10
Level 9

Fatiha


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur;
Errahmânir'rahim
Rahman ve Rahim olan;
Mâliki yevmiddin
Din gününün maliki (sahibi)
İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz.
İhdinessırâtel müstakîm
Bizi sıratı müstakim üzere hidayete erdir.
Sırâtellezine en'amte aleyhim
Kendileri'ne nimet verdiğin kimselerin yoluna eriştir,
ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
gazaba uğramış olanlar'ın ve sapıtanların yoluna değil.