Level 2
Level 1

1 - 50


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ahlaki gerçekçilik
kuralların sabit, değişmez olduğu ve uygulanması gerektiğine inanma.
ahlaki ikilemler
istekler veya gereksinimlerle, uyulması beklenen kurallar arasında çatışma hissedilmesi.
algı
duyu organları aracılığıyla alınan uyaranların organize edilip anlamlı hale gelme süreci.
algısal değişmezlik/tutarlık
duyusal uyaranlar değişse bile nesnelerin aynen, değişmez algılanması.
androjen kimlik
bireyin hem kadın hem de erkeklere özgü olan cinsiyet rollerini kendi cinsiyeti içerisinde barındırması.
animizm
nesnelerin canlı veya cansız olmalarını karıştırmak.
anımsama
modelin tam olarak ne yaptığının öğrenen birey tarafından anımsanması.
aşırı hareketlilik (hiperaktivite)
olağanın ötesinde bir hareketliliğe dikkat dağınıklığı ile algıda yavaşlığın eşlik ettiği ve uzman kişiler tarafından teşhis konulabilen bir davranış bozukluğu.
ayırt etme
bireyin belirli bir uyaranın varlığında tepki b u lunması.
baskın gen
gen çiftinin diğer öğesinin taşıdığı özelliği dikkate almaksızın, denetlediği özelliğin bireyde bulunmasını sağlayan gen.
beceri analizi
zincirleme bir davranışın davranışı oluşturan öğretilebilir basamaklarına ayrılması.
bellek
duyular aracılığıyla algılama sürecinden geçen bilgilerin bazılarının saklanması ve gerektiğinde geri çağrılması süreci ya da bilginin depolanma süreci.
benmerkezlilik
çocuğun veya ergenin kendi bakış açısı ile başka bir bireyinki arasında ayırım yapamaması.
beyin temelli öğrenme kuramı
öğrenmeyi biyokimyasal ya da elektro-kimyasal bir değişme (beyin hücreleri ile hücrelerarası bağ kurma) olarak gören ve açıklayan kuram.
beyin temelli öğrenme
anlamlı öğrenmeler oluşturmak için beynin kurallarının belirlenerek öğretimin bu kurallara göre düzenlenmesi.
beyin
vücuttaki nöronların % 90’ından fazlasını bünyesinde barındıran, duygular, hafıza ve öğrenme gibi duygusal ve bilişsel süreçlerin yaşandığı ve yönetildiği merkez.
bilimsel yöntem
ilgilenilen konuya ilişkin sistemli biçimde bilgi elde etme yolu.
bilinç öncesi
freud’un topografik kuramı’na göre, ruhsal yapının bireyin o anda bilincinde olmadığı, ancak, biraz düşündüğünde ve dikkat gösterdiğinde hatırlayarak bilinç düzeyine getirilebildiği, zihinsel olayları ve yaşantıları içeren düzeyi.
bilinç
freud’un topografik kuramı’na göre, ruhsal yapının bireyin farkında olduğu yaşantıları içeren düzeyi.
bilinçdışı
freud’un topografik kuramı’na göre, ruhsal yapının bireyin farkında olmadığı arzuları, istekleri, dürtüleri, düşünceleri, duyguları ve yaşantıları içeren düzeyi.
biliş bilgisi
bireyin kendi düşünme süreçleriyle ilgili bilgisi.
biliş
bilginin nasıl organize edileceği, nasıl düzenleneceği ve nasıl biçimlendirileceğini gösteren işlemler ve eylemler.
bilişsel davranış
algılama, kavrama, düşünme ve hayal etme gibi alanlarla ilgili zihinsel etkinlikler.
bilişsel gelişim
algı, bellek, düşünme, problem çözme, akıl yürütme, dil gibi zihinsel aktivitelerdeki değişmeler.
bilişsel süreçler
bilgilerin bir bellekten ötekine aktarılmasını sağlayan zihinsel etkinlikler.
bilişsel yaklaşım
davranışı etkileyen bilgi işleme süreçleri üzerinde odaklaşan yaklaşım.
bilişsel yapılar
bireyin, bilgi dağarcığına yeni malzemeleri katma işlemi sırasında kullandığı temel ögeler.
birincil cinsiyet özellikleri
üreme işlevinden sorumlu üreme organları.
birincil pekiştireçler
bireyin fizyolojik gereksinimlerini karşılayan hoşa giden uyaranlar.
biyo-psiko-sosyal varlık
biyolojik, psikolojik ve sosyal özelliklerden oluşan varlık.
blastosist
hücre bölünmesiyle çoğalan hücrelerin bir top haline gelerek bir hücre kümesi oluşturması.
büyüme
organizmada meydana gelen fiziksel ve fizyolojik değişiklikler.
canlı model
model alınan davranışın yaşayan bir kimse tarafından sergilenmesi.
ceza
sunulmasıyla izlediği davranışın oluşum sıklığının azalması ya da davranışın tamamen ortadan kalması için sunulan durum.
cinsel olgunlaşma
kızlarda ilk ayhalini (adet görme) görmeyi izleyen olgunlaşmış yumurtanın üretilmesi. erkeklerin olgun sperm hücreleri üretmeye başlaması.
çağdaş eğitim anlayışı
öğrencilerin her yönden (fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim alanları gibi) bir bütün olarak gelişmelerini sağlamayı amaçlayan eğitim anlayışı.
çekinik gen
denetlediği özelliğin bireyde bulunması için aynı özelliği taşıyan gen çiftine ihtiyaç duyan gen.
davranış
organizma tarafından yapılan ve bilimsel olarak doğrudan ya da dolaylı olarak ölçülebilen her türlü eylem.
davranışçı yaklaşım
sadece gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlarla çalışılması gerektiğini ve davranışın çevrenin bir ürünü olduğunu savunan yaklaşım.
davranışı sergileme
öğrenilen davranışın birey tarafından sergilenmesi.
davranışsal genetik
kişilik özelliklerinin oluşumunda kalıtımın rolünü araştıran çalışma alanı.
değişken oranlı pekiştirme
ortalama bir oranın belirlenerek belli bir zaman diliminde bu ortalamaya ulaşılacak şekilde pekiştireç sunulması.
değişken zaman aralıklı pekiştirme
ortalama bir süre be lirlenerek bu ortalama sürede davranışın sergilenmesinin pekiştirilmesi. îki değişken arasındaki ilişkiyi sebep sonuç ilişkisi biçiminde ortaya koyma.
dengelenim
bir denge durumu veya yeni bir duruma uyum sağlama becerisi.
devinsel davranış
zihin-kas koordinasyonunu temel alan davranışlar.
dikkati yöneltme
gözleyen kişinin modelin hangi davranışı nasıl sergilediğine dikkatini yöneltmesi.
doğum öncesi dönem
döllenme ille başlayan ve normal koşullarda ortalama 38 haftalık bir süre sonucunda bebeğin doğmasıyla son bulan gelişim dönemi.
dolaylı ceza
gözlenen davranışından dolayı ceza alan modelin davranışını gözleyen bireyin bu davranışları sergilemekten kaçınması.
dolaylı duygu
modelin nesne, olay ya da canlılara ilişkin sergilediği duyguyu gözlemesiyle benzer duygunun kendisinde de gelişmesi.
dolaylı güdülenme
bir durumun gözlenmesiyle bireyin o durumu elde etme konusunda güdülenmesi.