Level 2 Level 4
Level 3

101 - 150


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mezoderm
kaslar, kemikler, dolaşım ve boşaltım sistemlerinin oluşmasını sağlayan orta doku tabakası.
mizaç
kişiliğin duygusal boyutu.
model
davranışı gözlenen kimse.
motor gelişim
bireyin gelişen hareket becerisine bağlı olarak, bedenini gittikçe artan bir biçimde kontrol altına almasını içeren hareket gelişimi.
niceliksel değişme
insan gelişiminde miktardaki, sıklıktaki, büyüklükteki ve süredeki kolaylıkla ölçülebilen ve gözlenebilen değişmeler.
niteliksel değişme
yaşam boyunca insanların fonksiyonlarındaki değişmeler.
olgunlaşma
genetik olarak programlanmış olan ve zamanla kendiliğnden düzenli bir sıra içerisinde ortaya çıkan biyolojik temelli değişiklikler.
olgunluk
belli becerileri kazanmaya hazır olunan an.
olumlu pekiştirme
bir davranışı izleyen durumda ortama hoşa giden bir uyaranın eklenmesiyle o davranışın ileride yapılma olasılığının arttırılması.
olumsuz pekiştirme
bir davranışı izleyen durumda, ortamdan bir itici uyaranın çekilmesiyle, o davranışın ileride yapılma olasılığının artması.
oranlı pekiştirme
belirli bir oran belirlenerek pekiştirecin bu oranlara bağlı olarak sunulması.
öğrenci güdülenmesi
öğrenenin öğrenmeye ve öğrenme sürecine uzun süre ve nitelikli bir biçimde katılımı.
öğrenme biçimi
bireyin kendisini çevreleyen uyarıcıları algılama, işleme, düzenleme ve anlamlandırma konusundaki tutarlı ve karakteristik yaklaşımı.
öğrenme kuramı
öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini belirleyen ilişkili ilkeler bütünü.
öğrenme stratejisi
öğrencinin öğrenme sırasında kullandığı ve öğrencinin bilgiyi kodlama sürecini etkileyen davranış ve düşünceler
öğrenme
bireyin çevresi içerisindeki yaşantıları yoluyla meydana gelen, oldukça kalıcı olan davranış değişiklikleri.
öğretim
sistematik olarak çevresel düzenlemeler yapılarak öğrenmenin gerçekleştirilmesi.
önbilgi
öğrencinin bilgisi, yetenekleri, ilgileri, alışkanlıkları, tutumları ve değerleri ile ilgili olarak bir davranışı gerçekleştirmeye dönük kapasitesinin yeterlilik durumu.
örgütleme
yaşantılarla elde edilen bilgilerin, gerektiğinde kullanılabilmek ve yeni bilgilerin kazanılmasını olanaklı kılabilmek için sistematik olarak düzenlenmesi.
öz yeterlik algısı
bireyin belirli bir amaca ulaşmada göstereceği davranışları gerçekleştirmek için gerekli becerilere sahip olduğu konusundaki inancı, kendini algılayışı.
özsaygı
bireyin kendisine ilişkin değerlilik ve yeterlilik duygusu.
özümleme
yeni bilgiyi ve fikirleri alma ve bunları varolan bilgilere veya şemalara uygun hale getirme işlemi.
pekiştirme tarifesi
pekiştirmenin ne sıklıkla ya da ne süreyle gerçekleşeceğinin belirlenmesi.
pekiştirme
izlediği davranışın oluşum sıklığını arttıran davranış sonrası çevresel olay ya da durum.
psikoanalitik yaklaşım
însan davranışlarının, bireyin kontrol edemediği içsel güçler tarafından belirlendiği görüşünü savunan yaklaşım.
psikoloji
davranış ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalı.
psikolojik danışma
psikolojik danışma alanında en az lisans düzeyinde eğitim almış kişilerin sunabileceği, ruh sağlığı yerinde ancak uyum güçlükleri yaşayan kişilere yönelik olarak yürütülebilecek profesyonel bir yardım türü.
psikososyal gelişim
bir kişinin duygu, motivasyon, değer yargıları, kişilik ve diğer insanlarla ilişkileri ile ilgili olan değişmeler.
sabit oranlı pekiştirme
belirli bir oran belirlenerek pekiştirecin bu oran ve katlarında sunulması
sembolik model
kitap, film, tv ya da sanal medyada gerçek ya da kurgusal karakterlerin özelliklerinin bir model tarafından sergilenmesi.
sönme patlaması
uygun olmayan davranışa neden olan pekiştirecin geri çekilmesiyle uygun olmayan davranışta artma ve çeşitlenme görülmesi.
sönme
uygun olmayan davranışa neden olan pekiştirecin geriye çekilerek davranışın azaltılması ya da ortadan kaldırılması.
sözel model
davranışın sözel olarak tanımlanması ya da açıklanması yoluyla model alınması.
süperego
freud’un yapısal kişilik kuramı’na göre, kişiliğin ahlaki(törel), yargısal ve vicdani bileşeni.
sürekli pekiştirme
kazandırılmak istenen davranışın her gerçekleştiğinde pekiştirilmesi.
şekil verme
yeni bir davranışın, davranışın ardışık yaklaşıkları sergiledikçe pekiştirilmesi yoluyla kazandırılması.
şema
kişilere, nesnelere veya olaylara onların anlamını oluşturmak için uygulanan örgütlü düşünce.
tepki genellemesi
öğretimde kullanılan uyaranın sabit kalıp tepkinin çeşitlenmesi.
tersine çevrilebilirlik
pozisyon, şekil, sıra ve benzeri herhangi bir değişikliğin tersine dönüştürebilirliğini bilme.
tersine çevrilmezlik
işlemöncesi dönemdeki bir çocuğun bir işlemin sürecini zihninde tersine çevirmekte yani sondan başa doğru süreci zihninde tasarlamakta bilişsel anlamda yetersizliği.
tik
belli bir kas ya da kas grubunun istem dışı biçimde aralıklı kasılmaları.
uyaran genellemesi
davranışın öğretimde kullanılmayan uyaranların varlığında da gerçekleşmesi.
uyarıcı
îç ve dış çevreden gelerek duyu organlarını harekete geçiren uyaran.
uyma
varolan bilgiyi ayarlamayı veya şemaları yeni bilgilere ve fikirlere uydurmayı içeren işlem.
uyum bozukluğu
kişinin uyum güçlüğü yaşadığı koşullarda veya ağır ruhsal bozukluklarda işlevsel olmayan davranışlar sergilemesine neden olan duygu durumu.
uyum
bireyin kendi istekleri ile içinde yaşadığı toplumun beklentileri arasında dengeli bir ilişki kurması ve bunu sürdürmesi.
uzun süreli bellek (usb)
bilginin sürekli olarak saklandığı bilgi deposu.
yakınsal gelişim alanı
bireyin kişisel sorun çözme kapasitesi ile sorunu çözerken aldığı yardım sonucunda ulaştığı potansiyel gelişim düzeyi arasında farklılık.
yapılandırmacılık
temelinde öğrenen kişinin bilgiyi oluşturması ve uygulamaya dönüştürmesi olan öğrenme kuramı.
yapısalcılık
însan zihninin temel bileşenlerini “içebakış” olarak adlandırılan teknik ile belirlemeye çalışan yaklaşım.