Level 2
Level 1

Słówka


178 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acceptance
akceptacja
activity
czynność; działanie
agreement
umowa
alert
ostrzeżenie
application
aplikacja
architecture
architektura
assembly
zestaw
asset
zasób
attribute
atrybut
audit
audyt
availability
dostępność
back-out
wycofanie
backup
kopia bezpieczeństwa
brainstorming
burza mózgów
build
tworzenie
business
organizacja biznesowa
call
zgłoszenie
capability
zdolność
capacity
potencjał wykonawczy
category
kategoria
certification
certyfikacja
change
zmiana
classification
klasyfikacja
client
klient
closed
zamknięty
closure
zamknięcie
compliance
zgodność
component
komponent
configuration
konfiguracja
contract
umowa; kontrakt
control
kontrola
countermeasure
przeciwdziałanie
culture
kultura
customer
klient; odbiorca
dashboard
tablica wskaźników
cycle
cykl
dependency
zależność
deployment
wdrożenie w środowisku produkcyjnym
design
projektowanie
detection
wykrycie
development
rozwój
diagnosis
diagnoza
document
dokument
downtime
przestój
driver
czynnik wpływający; sterownik
efficiency
sprawność
environment
środowisko
error
błąd
escalation
eskalacja; odwołanie
estimation
szacowanie
event
zdarzenie
failure
awaria
fault
błąd
function
funkcja
identity
tożsamość
impact
wpływ
incident
incydent
lifecycle
cykl życia
live
produkcyjny
maintainability
naprawialność
manageability
zarządzalność
maturity
dojrzałość
metric
metryka
middleware
oprogramowanie pośredniczące
model
model
monitoring
monitorowanie
objective
cel
operate
funkcjonować
operation
eksploatacja
operational
operacyjny
optimize
optymalizować
performance
wydajność
pilot
wdrożenie pilotażowe
plan
plan
planning
planowanie
policy
polityka
practice
praktyka
priority
priorytet; istotność
problem
problem
procedure
procedura
process
proces
project
projekt
quality
jakość
record
zapis
recovery
odtworzenie
redundancy
redundancja
relationship
relacja
release
wydanie
repair
naprawa
requirement
wymaganie
resilience
odporność
resolution
rozwiązanie
resource
zasób
responsiveness
szybkość reakcji
restore
przywrócić
retire
wycofać
review
przegląd
rights
uprawnienia
risk
ryzyko
role
rola
scope
zakres
security
bezpieczeństwo
server
serwer
service
usługa
service desk
centrum obsługi (użytkowników)
shift
zmiana
snapshot
obraz; zrzut
source
źródło
specification
specyfikacja
standard
norma
status
stan; status
strategic
strategiczny
strategy
strategia
super user
superużytkownik
supplier
dostawca
system
system
tactical
taktyczny
test
test
threat
zagrożenie
transaction
transakcja
type
typ
urgency
pilność
usability
ergonomia
user
użytkownik
utility
użyteczność
validation
walidacja
variance
odchylenie
verification
weryfikacja
version
wersja
warranty
gwarancja
workaround
obejście
workload
obciążenie
accounting
zarządzanie kosztami
accredited
akredytowany
assessment
ocena
baseline
stan odniesienia
benchmark
poziom odniesienia
benchmarking
ocena porównawcza
billing
fakturowanie
budget
budżet
budgeting
budżetowanie
capitalization
kapitalizacja
charging
naliczanie opłat
charter
karta
concurrency
jednoczesność
confidentiality
poufność
cost
koszt
deliverable
produkt cząstkowy
depreciation
amortyzacja
effectiveness
skuteczność
fulfilment
realizacja
governance
nadzór
guideline
wytyczna
integrity
integralność
invocation
uruchomienie
mission
misja
modelling
modelowanie
near-shore
zlokalizowany w pobliskim kraju
organization
organizacja
outcome
wynik
overhead
koszty ogólne
partnership
partnerstwo
pricing
wycena
pro-forma
proforma
programme
program
qualification
kwalifikacja
reliability
niezawodność
remediation
działania naprawcze
scalability
skalowalność
serviceability
zdolność świadczenia usługi
stakeholder
interesariusz
standby
rezerwa
threshold
wartość progowa
throughput
przepustowość
transition
przekazanie
tuning
strojenie
vision
wizja
vulnerability
podatność