Level 1 Level 3
Level 2

Określenia


256 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
access management
zarządzanie uprawnieniami dostępu
account manager
opiekun klienta
accounting period
okres sprawozdawczy
active monitoring
monitorowanie aktywne (czynne)
analytical modelling
modelowanie analityczne
application management
zarządzanie aplikacjami
application portfolio
portfel aplikacji
service provider
dostawca usług
application sizing
wymiarowanie aplikacji
asset management
zarządzanie zasobami
asset register
rejestr zasobów
asset specificity
specyfika zasobu
authority matrix
macierz uprawnień
availability management
zarządzanie dostępnością
availability plan
plan zapewnienia dostępności
balanced scorecard
zrównoważona karta wyników
best practice
dobre praktyki
build environment
środowisko rozwojowe
business case
uzasadnienie biznesowe
business customer
klient końcowy
business objective
cel biznesowy
business operations
działania biznesowe; działalność (operacyjna) biznesu
business perspective
perspektywa biznesowa
business process
proces biznesowy
business service
usługa biznesowa
business unit
jednostka biznesowa
call centre
centrum zgłoszeń
call type
typ zgłoszenia
capacity management
zarządzanie potencjałem wykonawczym
capacity plan
plan zarządzania potencjałem wykonawczym
capacity planning
planowanie potencjału wykonawczego
capital budgeting
budżetowanie (planowanie) inwestycyjne
capital cost
nakłady inwestycyjne
capital expenditure
wydatki inwestycyjne
change advisory board
rada ds. zmian
change evaluation
ocena zmiany
change history
historia zmian
change management
zarządzanie zmianą
change model
model zmiany
change proposal
propozycja zmiany
change record
zapis zmiany
change request
zgłoszenie zmiany
change schedule
harmonogram zmian
change window
okno zmiany
chargeable item
jednostka rozliczeniowa
charging policy
polityka naliczania opłat
charging process
proces naliczania opłat
chronological analysis
analiza chronologiczna
CI type
typ elementu konfiguracji
code of practice
zasady postępowania
cold standby
zimna gotowość
configuration baseline
konfiguracja odniesienia
configuration control
kontrola konfiguracji
configuration identification
identyfikacja konfiguracji
configuration item
element konfiguracji
configuration management
zarządzanie konfiguracją
configuration record
zapis konfiguracji
configuration structure
struktura konfiguracji
continuous availability
ciągła dostępność
continuous operation
ciągła eksploatacja
control perspective
podejście do zarządzania
control processes
procesy kontrolne
core service
usługa podstawowa
cost centre
centrum kosztów
cost effectiveness
efektywność kosztowa
cost element
element kosztu
cost management
zarządzanie kosztami
cost model
model kosztów
cost type
typ kosztu
cost unit
jednostka kosztowa
course corrections
korekta kierunku działań
crisis management
zarządzanie kryzysowe
customer asset
zasób klienta; zasób odbiorcy
customer portfolio
portfel klientów; portfel odbiorców
customer-facing service
usługi zorientowane na klienta;
demand management
zarządzanie popytem
design coordination
koordynacja projektowania
development environment
środowisko rozwojowe
diagnostic script
skrypt diagnostyczny
differential charging
zróżnicowanie opłat
direct cost
koszt bezpośredni
directory service
usługa katalogowania
economies of scale
efekt skali
economies of scope
efekt zakresu
emergency change
zmiana pilna
enabling service
usługa umożliwiająca
enhancing service
usługa rozszerzająca
event management
zarządzanie zdarzeniami
exception report
raport niezgodności
excitement attribute
atrybut atrakcyjności
excitement factor
czynnik atrakcyjności
external customer
klient zewnętrzny; odbiorca zewnętrzny
external metric
metryka zewnętrzna
facilities management
zarządzanie obiektami i wyposażeniem
fast recovery
szybkie odtworzenie
fault tolerance
odporność na błędy
financial management
zarządzanie finansowe
IT services
usługi informatyczne
financial year
rok finansowy
first-line support
pierwsza linia wsparcia
fixed asset
środek trwały
fixed cost
koszt stały
fixed facility
obiekt stały
functional escalation
eskalacja funkcyjna
gap analysis
analiza luk
gradual recovery
odtworzenie stopniowe
hierarchic escalation
eskalacja hierarchiczna
high availability
wysoka dostępność
hot standby
gorąca gotowość
immediate recovery
odtworzenie natychmiastowe
incident management
zarządzanie incydentami
incident record
zapis incydentu
indirect cost
koszt pośredni
information system
system informacyjny
information technology
technologia informatyczna
infrastructure service
usługa infrastrukturalna
intermediate recovery
odtworzenie przyspieszone
internal customer
klient wewnętrzny; odbiorca wewnętrzny
internal metric
metryka wewnętrzna
IT accounting
rachunkowość informatyczna
IT infrastructure
infrastruktura informatyczna; infrastruktura IT
IT operations
eksploatacja systemów informatycznych; eksploatacja IT
IT service
usługa informatyczna; usługa IT
job description
opis stanowiska pracy
job scheduling
harmonogramowanie zadań
knowledge base
baza wiedzy
knowledge management
zarządzanie wiedzą
known error
znany błąd
line of service
linia usług
live environment
środowisko produkcyjne
major incident
poważny incydent
management information
informacja zarządcza
management system
system zarządzania
manual workaround
obejście ręczne
marginal cost
koszt krańcowy
market space
przestrzeń rynkowa
maturity level
poziom dojrzałości
normal change
zmiana normalna; zmiana zwykła
notional charging
wirtualne naliczanie opłat
off the shelf
gotowy produkt komercyjny; produkt z półki
offshore
zlokalizowany w innym kraju
onshore
zlokalizowany w tym samym kraju
operational cost
koszt operacyjny
operational expenditure
koszt utrzymania
operational level agreement
umowa o gwarantowanym poziomie wsparcia
operations bridge
centrum operacyjne; mostek operacyjny
operations control
kontrola eksploatacji
operations management
zarządzanie eksploatacją
opportunity cost
koszt utraconych korzyści;
pain value analysis
analiza uciążliwości
Pareto principle
zasada Pareto
passive monitoring
monitorowanie bierne
percentage utilization
procent wykorzystania
performance management
zarządzanie wydajnością
planned downtime
przestój planowany (zaplanowany)
portable facility
urządzenie przenośne
post-implementation review
przegląd powdrożeniowy
prerequisite for success
warunek powodzenia
proactive monitoring
monitorowanie prewencyjne
problem management
zarządzanie problemami
problem record
zapis problemu
process control
kontrola procesu
process manager
menedżer procesu
process owner
właściciel procesu
production environment
środowisko produkcyjne
profit centre
centrum zysku
project charter
karta projektu
knowledge database
baza wiedzy
project portfolio
portfel projektów
quality assurance
zapewnianie jakości
quick win
szybki sukces
reactive monitoring
monitorowanie bierne
real charging
rzeczywiste naliczanie opłat
reciprocal arrangement
umowa wzajemna
recovery option
opcja odtwarzania
relationship processes
procesy dotyczące wzajemnych relacji
release identification
identyfikacja wydania
release management
zarządzanie wydaniami
release package
pakiet wydania
release record
zapis wydania
release unit
składnik wydania
release window
okno wydania
request for change
wniosek o zmianę
request fulfilment
realizacja wniosków
request model
model postępowania z wnioskami
resolution processes
procesy rozwiązywania
response time
czas odpowiedzi
restoration of service
przywrócenie usługi
return to normal
powrót do normalnej eksploatacji
risk assessment
ocena ryzyka
risk management
zarządzanie ryzykiem
root cause
przyczyna źródłowa
running costs
koszty eksploatacji
second-line support
druga linia wsparcia
security management
zarządzanie bezpieczeństwem
security policy
polityka bezpieczeństwa
service analytics
analiza usług
service asset
zasób (środek) dostawcy usługi
service catalogue
katalog usług
service change
zmiana usługi
service charter
karta usługi
service contract
umowa o świadczenie usług
service culture
kultura świadczenia usług
service design
Projektowanie Usług
service hours
godziny świadczenia usługi
service level
poziom świadczenia usługi
service lifecycle
cykl życia usługi
service management
zarządzanie usługami
service manager
menedżer usług
service model
model świadczenia usługi
service operation
Eksploatacja Usługi
service option
opcje świadczenia usługi
service owner
właściciel usługi
service package
pakiet usług
service pipeline
planowane usługi
service portfolio
portfel usług
service potential
potencjał świadczenia usług
service reporting
raportowanie świadczenia usług
service request
wniosek o usługę
service sourcing
model źródeł świadczenia usługi
service strategy
Strategia Usług
service transition
Przekazanie Usług
service valuation
wycena usługi
simulation modelling
modelowanie symulacyjne
standard change
zmiana standardowa
status accounting
raportowanie stanu
storage management
zarządzanie nośnikami pamięci
strategic asset
zasoby strategiczne
supplier management
zarządzanie dostawcami
supply chain
łańcuch dostaw
support group
grupa wsparcia
support hours
godziny wsparcia
supporting service
usługa wspierająca
system management
zarządzanie systemami
technical management
zarządzanie wsparciem technicznym
technical observation
obserwacja techniczna
technical support
wsparcie techniczne
tension metrics
metryki sprzężone
test environment
środowisko testowe
third party
podmiot zewnętrzny; strona trzecia
third-line support
trzecia linia wsparcia
transfer cost
koszt transferowy
trend analysis
analiza trendu
service provider
dostawca usług typu I
underpinning contract
kontrakt z dostawcą zewnętrznym
unit cost
koszt jednostkowy
use case
przypadek użycia
user profile
profil użytkownika
value chain
łańcuch wartości
value for money
stosunek wartości do ceny
value network
sieć wartości
variable cost
koszt zmienny
warm standby
ciepła gotowość
work in progress
prace w toku
work instruction
instrukcja robocza; instrukcja stanowiskowa
work order
zlecenie robocze