Level 24
Level 25

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dimensions
wymiary
notebook
zeszyt
note
banknot BrE
be at the crossroads
być na rozdrożu, na skrzyżowaniu
anti-inflation
antyinflacja, deflacja
build on
dobudować coś (np. nowe skrzydło budynku); bazować coś na czymś, opierać coś na czymś PHRASAL VERB
scroll
zwój, rolka
jeopardise
zagrażać, narażać na szwank
accredited
akredytowany
grant
dotacja, subwencja (g)
on display
na widoku
fight shy of sth
robić wszystko, by uniknąć czegoś IDIOM
cash-strapped
odczuwający brak gotówki; mający za mało pieniędzy
breach
naruszenie, pogwałcenie, przekroczenie (np. przepisów prawa, odgórnych wytycznych)
proceeds
dochód, przychód, zysk, wpływy (p)
limestone, chalkstone
wapień (2 definicje )
partly, partially
częściowo (2 definicje)
dovish
ugodowy
conciliatory
pojednawczy
exaggeratedly, hyperbolically
przesadnie (2 definicje)
probable/improbable
prawdopodobny/nieprawdopodobny
readable/unreadable
czytelny/nieczytelny;;; 1.łatwy do odczytania (o piśmie).2.dobrze się czytający, interesujący (o książce)
irreligious
niereligijny
pretentious/unpretentious
pretensjonalny/bezpretensjonalny
prejudiced/unprejudiced
uprzedzony/nieuprzedzony
subjective/objective
subiektywny/obiektywny
scrupulous/unscrupulous
skrupulatny/nie mający skrupułów
refined/unrefined
oczyszczony/nieoczyszczony lub rafinowany/nierafinowany
reputable/disreputable
poważany/mający złą opinię, haniebny
symmetrical/asymmetrical
symetryczny/asymetryczny
ambiguous/unambiguous
dwuznaczny/niedwuznaczny
tenable/untenable
możliwy do podtrzymania (o teorii), dający się obronić (o argumencie)/nie do utrzymania, nie do obrony (np. stanowisko, opinia)
stick to the point
trzymać się tematu IDIOM
variable/invariable
zmienny/niezmienny
courtesy
uprzejmość, grzeczność
comprehensible/incomprehensible
zrozumiałe/niezrozumiałe
to the point
na temat, do rzeczy
drop the subject
zarzucić omawiany temat
explicable/inexplicable
wytłumaczalny/niewytłumaczalny
deniable/undeniable
wątpliwy/niezaprzeczalny