Level 3 Level 5
Level 4

פסיכופרמקולוגיה: עקומת מנת תגובה, אתרי פעולה של סמ


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
אגוניסט
מחקה או מזרז את השפעת הנוירוטרנסמיטר
אנטגוניסט
מעכב או חוסם את השפעת הנוירוטרנסמיטר
שלבים בהם יכולה להיות השפעה של סמים
שלב ייצור הנוירוטרנסמיטר, שלב האחסון בשלפוחיות, העברתן לקרום, עיגונן בקרום וההפרשה של הנ"ט מהשלפוחיות, שלב הקשירה לקולטנים, שלב הספיגה החוזרת או הפירוק האנזימטי, השפעה על אוטורצפטור, שקשור בויסות כמות הנ"ט בנוירון הפרה סינפטי.
L-DOPA
מגביר סינתזה של דופאמין
אחסון הנ"ט בשלפוחיות
מושג על ידי מולקולות מובילות, נשאים, שנמצאים בממברנה של השלפוחיות, אשר תפקידם הוא לשאוב נוירוטרנסמיטרים ולמלא את השלפוחית.
רסרפין
חוסם את הנשא הנקרא VMAT (vesicular monoamine transporter) , אשר מוטמע בממברנות של וסיקולות בתא הפרה סינפטי ומשמש לאריזה של כמה סוגי נ"ט שונים (למשל, נוירואפינפרין) בתוך הוסיקולות
האנזים MAO
מעכל נ"ט בציטופלסמה
ליגנד
חומר שמספיק דומה לנ"ט המקורי ויכול להיקשר לקולטן. ישנם ליגנדים שמחליפים נ"ט באתר הקשירה וישנם שמצטרפים אל נ"ט שכבר נקשרו
אגוניסט ישיר
סם שמחקה את פעולת הנוירוטרנסמיטר נקשר לרצפטור וגורם לתגובה שאמור היה לגרום לה – הנ"ט )מפעיל את הקולטן(.
אנטגוניסט ישיר
סם שנקשר לרצפטורים ולא פותח את התעלות אלא חוסם אותן )שוב, תופס את המקום של הנוירוטרנסמיטר(
אגוניסט לא ישיר
חומר הנקשר לאתר קשירה אחר על גבי הרצפטור בנוסף לקשירת הנ"ט, ומזרז את ההשפעה – של הנ"ט. החומר הטבעי שפועל על אותו אתר נחשב לנוירומודולטור.
אנטגוניסט לא ישיר
חומר הנקשר לאתר הקשירה אחר על גבי הרצפטור בנוסף לקשירת הנ"ט, ומונע את הפעלתו על ידי הנ"ט.
presynaptic faciliation
בזמן סינפסה אקסו-אקסונית נ"ט מסוים משתחרר ופותח תעלות סידן: יותר סידן נכנס ל- TB ולכן יותר נ"ט משתחרר
presynaptic inhibition
בזמן סינפסה אקסו-אקסונית נ"ט מסוים סוגר תעלות סידן: פחות סידן ולכן פחות נ"ט משתחרר
גורמים המשפיעים על התפשטות הסם בגוף
מסיסות - חומר ליפופילי, שמסיס בשומן, יעבור בקלות את מחסום הדם מוח. קשירת מחסן - אלבומין הינו חלבון בדם המיועד להעברת מולקולות. הוא מסוגל לקשור מולקולות של סם לזמן מה ולהשהות את הגעתן לרצפטורים במוח או כל מקום אחר. כתוצאה השפעת הסם יכולה להיות מושהית וממושכת. שומן גם כן יכול לקשור סמים. זיקה/אפיניות/משיכות - יכול ההקשרות של הקולטן. אפיניות גבוהה - נדרש מינון נמוך יחסית.
גורמים לסבילות לסמים
שינוי מטאבולי - מספר האנזימים המפרקים את החומר גדל. שינוי ברמת התא - קולטנים, שליחים משניים וכו' נעשים פחות רגישים או מספרם יורד. שינוי נלמד - מיומנות פסיכולוגית נרכשת של תפקוד תחת השפעה
senisitization
עלייה ברגישות לסם כאשר משתמשים בו באופן קבוע לאורך זמן