Level 2 Level 4
Level 3

w starożytnej Sparcie


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Lakonia
kraina na Półwyspie Peloponeskim, gdzie największą grecką polis byłą Sparta
służba wojskowa
główne zajęcie Spartan, pełnoprawnych obywateli
heloci
niewolnicy, uprawiali ziemie i nie mogli jej opuszczać bez zgody panów (społeczeństwo Sparty)
geruzja
rada starszych, przygotowywała projekty uchwał, rządziła w rzeczywistości państwem (społeczeństwo Sparty)
Spartanie
posiadali pełnię władzy w państwie, większość czasu poświęcali na szkolenie wojskowe (społeczeństwo Sparty)
królowie (dwóch)
dowdzili wojskiem i decydowali o wypowiedzeniu wojny (społeczeństwo Sparty)
eforzy
realizowali postanowienia geruzji i zatwierdzone przez zgromadzenie ludowe, prowadzili politykę zagraniczną, nadzorowali wychowanie młodzieży (społeczeństwo Sparty)
periojkowie
cieszyli się wolnością osobistą, nie uczastniczyli w rządzeniu polis, zajmowali się handlem i rzemiosłem (społeczeństwo Sparty)
Sparta
największa polis w Helladzie
Wróć z tarczą lub na tarczy
takimi słowami rodzice w Sparcie żegnali syna idącego w bój
lakoniczna wypowiedź
wypowiedź zwięzła, oszczędna; określenie związane z małomównością Spartan, zamieszkujących Lakonię