Level 13 Level 15
Level 14

LESSON 14


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I'd like to pay my bill, please
Tôi muốn thanh toán hóa đơn của tôi
How would you like to pay?
Bạn muốn thanh toán như thế nào ?
I'll pay in cash
Tôi muốn trả bằng tiền mặt
Shall we go for a drink?
Chúng ta đi uống gì đó nhé
Let's eat out tonight
Tối nay đi ăn hàng đi
What can I get you?
Tôi có thể lấy cho bạn cái gì ?
Could we see a menu, please?
Cho tôi xem cái menu
Do you have any hot food?
ở đây có đồ ăn nóng không ?
Eat in or take-away?
ăn ở đây hay mang về ?
Do you have internet access here?
ở đây có truy cập internet khong ?
Was everything alright?
Mọi việc ổn cả chứ ?
Could I try this on?
Tôi có thể thử cái này không ( thử quần áo hay giầy dép gì đó)
Do you want to try it on?
Anh chị có muốn thử không ?
What size are you?
Cỡ của bạn bao nhiêu ?
What size do you take?
Bạn lấy cỡ bao nhiêu ?
I take a size 10
Tôi lấy cỡ 10
Where's the fitting room?
Phòng thử đồ ở đâu
Is that a good fit?
Nó có vừa không ?
It's a little too small
Nó hơi chật
It's just right
Nó vừa khít