Level 14 Level 16
Level 15

LESSON 15


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
What do you think of these?
Bạn nghĩ sao về những cái này ?
Can I have a look at it?
Có thể đưa tôi xem được không ?
Keep off the grass
Không giẫm lên cỏ
We need somewhere to stay
Chúng tôi cần 1 nơi để ở
I want to make a withdrawal
Tôi muốn rút tiền
How would you like the money?
Bạn muốn rút tiền loại nào
I'd like to pay this in, please
Tôi muốn bỏ tiền vào tài khoản
I'd like to open an account
Tôi muốn mở một tài khoản
Could you tell me my balance, please?
Bạn có thể cho tôi biết sổ dư tài khoản của tôi không ?
I'd like to change some money
Tôi muốn đổi 1 ít tiền
What colour would you like?
Bạn thích màu gì ?
What floor is it on?
Bạn mấy tầng ?
What's on at the ciname?
ở rạp chiếu phim đang chiếu gì thế ?
Shall we go for a walk?
Chúng ta đi dạo nhé ?
How much are the tickets?
Những vé này bao nhiêu tiền ?
Is there a discount for ...?
Có giảm giá cho sinh viên không ?
Where would you like to sit?
Bạn muốn ngồi chỗ nào ?
What's this film about?
Nội dung fim này nói về cái gì ?
Have you seen it?
Bạn đã xem bao giờ chưa ?
Did you enjoy it?
Bạn có thích không ?