Level 15 Level 17
Level 16

LESSON 16


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
What time do you close?
Mấy giờ bạn đóng cửa ?
Can I take photographs?
Tôi có thể chụp ảnh được không ?
I've got flu
Tôi bị cúm
I'm going to be sick
Mình sắp bị ốm
My feet are hurting
Chân tôi bị đau
How are you feeling?
Bạn cảm thấy thế nào ?
Are you feeling any better?
Bạn đã thấy đỡ hơn chưa ?
I hope you feel better soon
Tôi mong bạn nhanh khỏe
I need to see a doctor
Tôi cần đi khám bác sĩ
I think you should go and see a doctor
Tôi nghĩ bãn nên đi gặp bác sĩ
How long have you worked here?
Bạn đã làm ở đây bao lâu rồi ?
I'm going out for lunch
Tôi sẽ ra ngoài ăn trưa ?
I'll be back at 1.30
Tôi sẽ quay lại lúc 1h 30
How do you get to work?
Bạn đến nơi làm việc bằng gì
What time does the meeting start?
Mấy giờ cuộc họp bắt đầu ?
What time does the meeting finish?
Mấy giờ cuộc họp kết thúc ?
Can I see the report?
Cho tôi xem bản báo cáo được không ?
I saw your advert in the paper
Tôi thấy quảng cáo của bạn trên báo
What are the hours of work?
Giờ làm việc như thế nào ?
Will I have to work shifts?
Tôi có phải làm việc theo ca không ?