Level 16 Level 18
Level 17

LESSON 17


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
How much does the job pay?
Việc này trả lương bao nhiệu ?
How many weeks' holiday a year are there?
Mỗi năm được nghỉ lễ bao nhiêu tuần ?
I'd like to take the job
Tôi muốn nhận việc này
When do you want me to start?
Khi nào bạn muốn tôi bắt đầu ?
We'd like to invite you for an interview
Chúng tôi muốn mời bạn đi phỏng vấn
This is the job description
Đây là bản mô tả công việc
Have you got any experience?
Bạn có kinh nghiệm gì không ?
Have you got any qualifications?
Bạn có bằng cấp chuyên môn nào không ?
We need someone with experience
Chúng tôi cần người có kinh nghiệm
What qualifications have you got?
Bạn có bằng cấp gì ?
This is your employment contract
Dây là hợp đồng lao động của bạn
Could I speak to Bill , please?
Xin cho tôi gặp bill
Speaking!
Tôi nghe
who's calling?
Ai gọi đấy
I'll put him on
Tôi sẽ nối máy với anh ấy
Would you like to leave a message?
Bạn có muốn để lại lời nhắn không ?
Could you ask him to call me?
Bạn có thể nhắn với anh ấy gọi cho tôi k ?
Is it convenient to talk at the moment?
Bây giờ có tiện nói chuyện không ?
My battery's about to run out
Máy tôi sắp hết pin rồi
I'm about to run out of credit
Điện thoại tôi sắp hết tiền