Level 17 Level 19
Level 18

LESSON 18


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I'll send you a text
Tôi sẽ nhắn tin cho bạn
Could I borrow your phone, please?
Tôi có thể mượn điện thoại của bạn được k
I'd like a phonecard, please
Tôi muốn mua 1 card điện thoại
Look forward to seeing you soon!
Rất mong sớm gặp lại bạn
Where did you learn your English?
Bạn đã học tiếng anh ở đâu
I taught myself
Tôi tự học
How do you pronounce this word?
Từ này phát âm thế nào
I don't mind
Tôi k phản đối đâu
Anything else?
Còn gì nữa không ?
Are you afraid?
Bạn có sợ không ?
Are you waiting for someone?
Bạn đang chờ ai đó hả
Are you working Tomorrow?
Ngày mai bạn có làm việc không ?
At what time did it happen?
Việc đó xảy ra lúc mấy giờ ?
What are you thinking about?
Bạn đang nghĩ gì ?
What did you do last night?
Tối qua bạn làm gì ?
What does he do for work?
Anh ấy làm nghề gì ?
What time did you get up?
Bạn đã thức dậy lúc mấy giờ
What time does it start?
Mấy giờ nó bắt đầu
When will he be back?
Khi nào anh ấy sẽ trở lại
Why did you do that?
Tại sao bạn đã làm làm điều đó