Level 18 Level 20
Level 19

LESSON 19


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Have they met her yet?
Họ đã gặp cô ta chưa ?
Have you arrived?
Bạn tới chưa ?
Have you done this before?
Bạn đã làm việc này trước đây chưa ?
Have you eaten yet?
Bạn đã ăn chưa ?
How do I use this?
Tôi dùng cái này như thế nào ?
How does it taste?
Nó có vị ra ra ?
How is she?
Cô ta như thế nào ?
How many people do you have in your family?
Gia đình bạn có bao nhiêu người
How's business?
Việc làm ăn thế nào
Take a chance.
Thử vận may
Take it outside.
Mang nó ra ngoài
Do you have an appointment?
Bạn có hẹn không ?
Do you have any money?
Bạn có đủ tiền không ?
Do you hear that?
Bạn có nghe cái đó không ?
Do you know her?
Bạn có biết cô ta không ?
Do you know what this means?
Bạn có biết cái này nghĩa là gì không ?
Do you need anything else?
Bán có cần gì nữa không ?
Do you think it's going to rain tomorrow?
Bán nghĩ ngày mai có mưa không ?
Do you think it's possible?
Bạn nghĩ điều đó có thể xảy ra không ?
Don't do that.
Đừng làm điều đó