Level 19
Level 20

LESSON 20


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Isolated rural locations
Vùng quê hẻo lánh
I'm leaving. I've had enough of all this nonsense!
Tôi đi đây, tôi không chịu được những thứ vớ vẩn ở đây nữa
Is your translation correct?
Bạn dịch có đúng không ?
It comes to nothing.
Nó không đi đến đâu đâu
I'm going out of my mind!
Tôi đang phát điên lên đây
It's raining cats and dogs.
Trời mưa tầm tả
It never rains but it pours.
Họa vô đơn chí
I'm going to bed now – I'm beat.
Tôi đi ngủ đây, tôi rất mệt
I'm pretty hot at tennis.
Tôi rất khá tennis
If your job really sucks, leave it.
Nếu công việc của bạn tệ quá thì bỏ đi
I've told you umpteen times.
Tôi đã nói với bạn nhiều lần lắm rồi
If you don't work hard, you'll end up a zero.
Nếu bạn k làm việc cực lực, bạn sẽ là người vô dụng
I'm dying for a cup of coffee.
Tôi đang thèm 1 li cafe
I'm not sure if you remember me.
Không biết bạn còn nhớ tôi không
I never miss a chance.
Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ dịp nào
It's all the same to me.
Tôi thì gì cũng được