Level 2 Level 4
Level 3

LESSON 3


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Do you live with anybody?
Bạn có ở với ai không?
I live with a friend
Tôi ở với 1 ngừơi bạn
Do you live on your own
Bạn ở 1 mình à
I share with one other person
Mình ở với 1 người nữa
What’s your email address?
Địa chỉ email của bạn là gì?
Could i take your phone number ?
Cho mình số đt của bạn được không?
Are you on Facebook?
Bạn có dùng facebook không?
Do you have any brothers or sisters?
Bạn có anh chị em không?
Yes, I’ve got a brother.
Tôi có một em trai
No, I’m an only child
Không, tôi là con một
Do you have any children?
Bạn có con không?
I don’t have any children
Tôi không có con
Do you have any grandchildren?
Ông/Bà có cháu không
Are your parents still alive?
Bố mẹ bạn còn sống chứ?
Where do your parents alive?
Bố mẹ bạn sông ở đâu?
What does your father do?
Bố bạn làm nghề gì?
Do you have a boyfriend?
Bạn có bạn trai chưa?
Are you seeing anyone ?
Bạn có đang hẹn hò với ai không ?
I’m seeing someone.
Tôi đang hẹn hò.
What are their names ?
Họ tên gì ?
They’re called Neil and Anna
Họ tên là Neil và Anna
What’s his name ?
Anh ấy tên gì ?