Level 6 Level 8
Level 7

LESSON 7


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Is there a church near hear ?
Gần đây có nhà thờ nào không ?
Can I buy you a drink?
Anh mua cho em đồ uống gì đó nhé ?
Are you on your own?
Bạn đi 1 mình à ?
Would you like to join us?
Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không ?
Do you come here often?
Bạn có thường xuyên đến đây không ?
Is this your first time here?
Đây có phải lần đầu tiên bạn đến đây không ?
Have you been here before?
Bạn đến đây bao giờ chưa ?
Would you like to dance?
Bạn có muốn nhảy không ?
Do you want to go for a drink sometime?
Bạn có muốn khi nào đó mình đi uống nước k ?
If you'd like to meet up sometime, let me know!
Nếu khi nào bạn muốn gặp tôi thì báo tôi biết nhé !
Would you like to join me for a coffee?
Bạn có muốn đi uống cafe với tôi không ?
Do you fancy going to see a film sometime?
Em có muốn khi nào đó mình đi xem phim k?
That sounds good
Nghe hấp dẫn đấy
Sorry, you're not my type!
Rất tiếc, bạn không phải là mẫu người của tôi !
Here's my number
Đây là số điện thoại của tôi
You look great
Trông bạn tuyệt lắm
You look very nice tonight
Tối nay trông bạn rất tuyệt
I like your outfit
Tôi thích bộ đồ của bạn
You're really good-looking
Trông bạn rất ưa nhìn
You've got beautiful eyes
Bạn có đôi mắt rất đẹp