Level 8 Level 10
Level 9

LESSON 9


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
What time shall we meet?
Mấy giờ chúng ta gặp nhau ?
Let's meet at 8 o’clock
Chúng ta gặp nhau lúc 8 giờ nhé
Where would you like to meet?
Bạn muốn gặp nhau ở đâu ?
I'll see you at the cinema at 10 o'clock
Tôi sẽ gặp bạn ở rạp chiếu fim lúc 10 giờ
See you there!
Hẹn gặp bạn ở đó nhé !
Let me know if you can make it
Nói cho tôi biết nếu bạn đi được nhé
I'll be there in 10 minutes
Tôi sẽ đén trong vòng 10 phút nữa
Have you been here long?
Bạn đến lâu chưa ?
Have you been waiting long?
Bạn đợi lâu chưa ?
The day before yesterday
Hôm kia
The day after tomorrow
Ngày kia
Could you tell me the time, please?
Bạn có thể xem giúp tôi mấy giờ được k ?
Do you know what time it is?
Bạn có biết mấy giờ rồi không ?
15 October
15 tháng mười
What's the date today?
Hôm nay là ngày bao nhiêu ?
It’s sunny
Trời nhiều nắng
What miserable weather!
Thời tiết hôm nay tệ quá
It's starting to rain
Trời bắt đầu có mưa rồi
What's the temperature?
Trời đang bao nhiệu độ
It's 22°C
Đang 22 độ