Level 1 Level 3
Level 2

Loopbaanmanagement H1: Inleiding


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Loopbaanmanagement
Het proces van continue, geplande en optimale afstemming van de personele behoeften en mogelijkheden van de organisatie met de ambities en mogelijkheden van de medewerkers, resulterend in individuele loopbaanplannen en loopbaanontwikkelngen met het doel van continue en adequate bezetting van management en professionele functies en optimale ontwikkelingsmogelijkheden te scheppen voor medewerkers.
Loopbaan als overerving
Nalatenschap, een bepaalde genetische trek of eigenschap erven van je ouders, bepaalde aspecten van je loopbaan zijn bepaald.
Loopbaan als cyclus
Leeftijd/fase-theorie -> periode waarin een bepaalde serie gebeurtenissenof verschijnselen zich vol sterkt. Voorspelbaar en een herhalend karakter.
Loopbaan als persoonlijke creatie
Loopbaan creëren binnen de context van de eigen mogelijkheden en beperkingen. Vereist voortdurend terugkijken, naar jezelf en naar de buitenwereld
Loopbaan als matchingsvraagstuk
Persoonlijke kenmerken moeten passen bij de kenmerken van je beroep. Gedurende de loopbaan ga je telkens op zoek naar een nieuwe match
Loopbaan als netwerk
werk via via vinden.
Loopbaan als set van rollen
Werk is in deze visie rolgedrag dat sterk wordt bepaald door de verwachtingen van anderen. Vervullen van verschillende rollen.
Loopbaan als kapitaalgoed
Menselijke bron in de organisatie, kennis en deskundigheid verkregen door opleiding, training, ontwikkeling en ervaring.
Loopbaan als reis
Loopbaan zien als beweging (van de ene plek naar de andere of van tijd tot tijd)
Loopbaan als verhaal
autobiografie van onszelf. Manier waarop we zelf betekenis geven aan de keuzes die zijn gemaakt. Is altijd subjectief.
Life-span theorie
De tijdspanne van het hele leven, de ontwikkeling gedurende het leven en ook de loopbaan en de keuzes en veranderingen die daarbij horen.
Life-space theorie
Men neemt verschillende rollen op zich in een bepaalde fase van leven. De wisselwerking.
Protean loopbaan
Loopbaan waarin het individu meer dan de organisatie de verantwoordelijkheid heeft.
Boundaryless loopbaan
Grenzeloze organisaties zijn een nieuw bouwterrein van grenzeloze loopbanen en de omgeving waarin zich steeds een nieuw type loopbaan opdringt.
metafoor
een vorm van beeldspraak, waarbij twee of meer ongelijke betekenissen met elkaar worden verenigd in één nieuwe betekenis
(loopbaan) metaforen
Kunnen ons begrip van loopbanen verduidelijken
Six degrees of separation
Ieder mens is door middel van 6 schakels verbonden met ieder ander mens
Loopbaan
de hele reeks van werkgerelateerde activieiten en ervaringen gedurende de tijdspanne van het hele leven van de persoon.
Utiliteitsmodel(Boudon)
Niet alleen directe invloed op het gezin, ook een indirecte. Verwachte kosten van een bepaalde hoge onderwijsroute zijn hoger als je uit milieu komt dat lager staat op de sociale ladder. Ander contact met familie, vervreemding.
Intergeneratie-mobiliteit
Beroep van het kind is hoger of later dan van de ouders.
Intrageneratie-mobiliteit
Stijgen of dalen op de maatschappelijke ladder binnen 1 generatie.
Stimuleringseffect
Onderwijs als middel om sociale ongelijkheid te verkleinen
Neutralisatie-effect/diplomainflatie
Veel mensen volgen onderwijs, hierdoor is het effect van onderwijs minder groot.
Divergentie-effect
Doe je niet mee aan diploma-race, dan wordt je achterstand extra groot