Level 2
Level 1

Grupper


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
grupp
En samling individer som interagerar (samspelar) med varandra.
den konkreta gruppen
Består av flera personer vilka uppfattar att de själva tillhör gruppen, och de uppfattas tillhöra gruppen av andra.
den abstrakta gruppen
en grupp som består av individer som kategoriseras som en grupp av de själva och/eller av andra för att de uppfattas dela en eller ett antal gemensamma särdrag som anses vara typiska för denna grupp och som skiljer individerna i denna grupp från andra individer.
primärgrupp
varaktig grupp med nära relationer i samvaro ansikte mot ansikte och som är viktig för hemhörighet och ideal,
sekundärgrupp
grupp som i regel är större än en primärgrupp pch där individerna dessutom har än större distans till varandra i jämförelse med relationerna i en primärgrupp
informell grupp
är en grupp som bildas spontant utifrån samtillhörighet eller gemensamma intressen. De präglas av relationsbehov och underförstådda normer och har ett ledarskap som i regel är outtalat och mer skiftande.
formell grupp
grupp med ett bestämt och i regel uttalat syfte, med uttalade regler, rutiner och ett formellt ledarskap.
ingrupp
en grupp där individen själv medlem.
utgrupp
en grupp där individen inte är medlem.
referensgrupp
En grupp som utan fysisk närvaro kan påverka en individ antingen då denna tillhör gruppen eller önskar tillhöra gruppen.
undergrupp
en grupp inom en grupp.