Level 9 Level 11
Level 10

Lärare som auktoritet


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
auktoritet
en person som har inflytande över andra personer, som en följd av att de andra upplever att det finns skäl att lyssna till denna person och göra som han eller hon säger.
Goddens definition av auktoritet
den legitima makt som en individ eller grupp utövar över en annan individ eller grupp. Legitimiteten är en viktig del av auktoriteten.
Webers klassiska typologi av auktoriteter
Består av auktoriteterna: traditionell, karismatisk, rationell-legal och professionell auktoritet.
traditionell auktoritet
Enligt Webers klassiska typologi får auktoriteten sin legitimation genom att vara sanktionerad av traditionen.
karismatisk auktoritet
Enligt Webers klassiska typologi erhålls auktoritetens legitimitet genom att exceptionella individer väcker andras engagemang, beundran och tillgivenhet.
rationell-legal auktoritet
Webers klassiska typologi; auktoriteten får sin legitimitet genom formella normer och etablerade lagar och förordningar som anses vara utarbetade på rationella grunder.
professionell auktoritet
enligt Webers klassiska typologi får auktoriteten sin legitimitet genom att andra uppfattar att personer i sådana positioner har en särskild expertis som är nödvändig för att uppnå gemensamma mål.
makt
Kapacitet eller möjlighet att utöva inflytande över andra.
expertmakt
Inflytande som uppstår när andra tror att individen har mer kunskap än de andra.
personlig makt
Man beundrar eller ser upp till personen vilket leder till ett inflytande.
informationsmakt
Använder logik och argument för att utöva inflytande.
legitim makt
De andra identifierar maktstrukturen och ger således inflytande.
belönande makt
Personen har mandat att utdela belöningar om man gör som denne säger.
tvångsmakt
Personen har mandat att bestraffa om man inte gör som denne säger.
värdepedagogik
den aspekt av pedagogiska praktiken som resulterar i att moraliska eller politiska värden, normer, dispositioner och moraliska färdigheter, förmedlas/utvecklas hos elever.
explicit värdepedagogik
Associeras med de olika metoder och praktiker som lärare utövar och engagerar sig i för att skapa lärtillfällen för elever när det gäller värdefrågor.
implicit värdepedagogik
Läraren utgör rollmodeller och förmedlar på detta sätt värdegrunden.
den dolda läroplanen
Allt som lärs i skolan förutom den officiella läroplanen.