Level 10 Level 12
Level 11

Olika fostransstilar


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
auktoritär fostransstil
En av de fyra fostransstilarna. vuxna kräver och förväntar sig att barnen ska lyda utan att ifrågasätta. Hög struktur och låg sensitivitet
eftergiven fostransstil
En av de fyra fostransstilarna. Vuxna låter barnen göra vad de vill och fatta sina egna beslut. Låg struktur och hög sensitivitet
oinvolverad fostransstil
En av de fyra fostransstilarna. Vuxna är oengagerade och minimalt involverade i barnens liv. Låg struktur och sensitivitet
auktoritativ fostransstil
En av de fyra fostransstilarna. Vuxna ställer krav och sätter upp regler och de förväntar sig att barnen vill samarbete. Hög struktur och sensitivitet
sensitivitet
En av de två dimensionerna för fostran och refererar till i vilken utsträckning vuxna är inkännande av och lyhörda för de ungas sociala och emotionella behov.
struktur
en av de två dimensionerna för fostran; vilken utsträckning vuxna sätter upp kraven och signalerar tydliga förväntningar på och normer för hur man bör bete sig.
grupptendenser
När forskning pekar på att det är vanligare att ett beteende förekommer hos en specifik grupp.
ensidig påverkan
En envägs process där påverkan går från förälder till barn.
ömsesidig påverkan
En tvåvägs process där föräldrar påverkar barn och barn påverkar föräldrar.
privat fostrare
Den typ av fostrare som föräldrar/målsman är till ett barn. Denna typ av fostrare har en annan känslomässig relation till sina barn än vad lärare har.
professionell fostrare
Den typ av fostrare som lärare/pedagoger är till ett barn.