Level 11 Level 13
Level 12

Att leda och att fostra


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ledarskap
En process som inbegriper en avsiktlig påverkan från en person riktad mot en grupp individer för att vägleda, strukturera och underlättat aktiviteterna och relationerna i gruppen eller organisationen.
individperspektiv på ledarskap
enligt detta perspektiv betraktas ledarskap som en fråga om ledarens personliga eller psykologiska egenskaper.
grupperspektiv på ledarskap
enligt detta perspektiv betraktas ledarskap som en social process/grupprocess, något som upprätthålls i de sociala interaktioner som sker i gruppen.
formelle ledaren
En person formellt har utsett till att vara ledare.
informell ledaren
En person som fungerar som ledare genom grupprocesser.
ledarstilar
Den klassiska uppdelningen som Lewin, Lippit och White gjorde i termer auktoritär, demokratisk och låt-gå (llaissez-faire).
auktoritära ledaren
Denna typ av ledare fattar alla beslut och ger barnen enstaka instruktioner i taget. Styr upp arbetet i gruppen genom att bestämma vad som ska göras.
demokratiska ledaren
Denna typ av ledare ledde gruppdiskussioner och fattade beslut tillsammans med barnen angående aktiviteterna, skissade upp hur arbetet skulle komma att förlöpa, föreslog alternativ och skapade valmöjligheter för barnen.
låt-gå-ledarstil
Överlåter allt beslutsfattande åt gruppen eller de enskilda gruppmedlemmarna utan någon som helst ledardeltagande.
laissez-faire
Överlåter allt beslutsfattande åt gruppen eller de enskilda gruppmedlemmarna utan någon som helst ledardeltagande.
uppgiftsorienterad
en av två ledarfunktioner; definiera gruppens mål och se till att gruppmedlemmarna jobbar i denna riktning.
socioemotionellt orienterad ledare
en av två ledarfunktioner; omsorg om gruppdeltagarnas väl, främja relationerna i gruppen.
relationellt orienterad ledare
en av två ledarfunktioner; omsorg om gruppdeltagarnas väl, främja relationerna i gruppen.
uppgiftsfunktioner
hjälper gruppen att utföra sitt arbete.
socioemotionella funktioner
hjälper gruppen att upprätthålla kohesion och positiva känslor mellan gruppmedlemmarna.
fostransmål
mål som handlar om att stödja eller befrämja de ungas personliga utveckling i linje med vissa värdemässiga ideal om hur en god, värdefull eller önskvärd person bör vara.
funktionella mål
mål som handlar om att få det vardagliga sociala samspelet med alla rutiner och uppgifter att fungera.