Level 13 Level 15
Level 14

Grupptryck och konformitet


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
konformitet
likriktad anpassning till en grupps eller en majoritets åsikter eller uppfattning
offentlig medgörlighet
när individen öppet eller offentligt ändrar sig i linje med gruppens norm men privat kvarhåller sin avvikande åsikt eller uppfattning.
privat acceptans
när individen integrerar gruppens norm med sitt personliga värdesystem, internaliserar gruppens åsikt eller uppfattning.
stämplingsteorin
Enligt denna teori uppfattas inte avvikelse som egenskaper hos individer eller grupper, utan som en följd av det sociala samspelet mellan avvikare och icke-avvikare.
stämpling
en social process i vilken en individ av andra i gruppen blir ”märkt” som ”avvikande”, dvs. definieras som en person som bryter mot viktiga förgivettagna normer för gruppen, kulturen eller samhället.
stigma
en process i vilken individer blir etiketterade med en stämpel som särskiljer dem från andra och associerar dem med negativa eller icke-önskvärda egenskaper, vilket resulterar i att de blir socialt avvisade och isolerade.
ritual
mobbing kan fungera som en ritual som symboliserar att man är medlem i gruppen.
kollegial lojalitet
lärare tenderar att ställa sig på sin kollegas sida. Detta resulterar i att lärare oftast sår på kollegans sida i konflikt med elev.
den kollegiala paradoxen
i de outtalade gruppnormer som utvecklats i kollegiet, är det otillåtet att kritisera en kollega som uppträder kränkande mot eleverna så är det tillåtet att kritisera en kollega som är tillmötesgående mot eleverna.
minoritetspåverkan
Ibland kan minoriteten påverka på det sätt att det låter andra som egentligen inte vill konformister sig ta del av en ny norm.
normalisering
en ömsesidig kompromiss resulterar i att de olika uppfattningarna eller normerna kommer närmare varandra och förenas.
innovation
en komponent som ökar möjligheten för minoritetspåverkan är att skapa och betona konflikten i syfte att övertyga majoriteten att gruppen bör rätta sig efter eller anpassa sig till minoritetens norm eller uppfattning.
konsistens
en komponent som ökar möjligheten för minoritetspåverkan är att hålla fast vid sin uppfattning samtidigt som enighet råder inom minoriteten.
investering
en komponent som ökar möjligheten för minoritetspåverkan är att de andra har sett att minoriteten har gjort betydelsefulla personliga eller materiella uppoffringar.
autonomi
en komponent som ökar möjligheten för minoritetspåverkan är att det syns att de agerar från principer i stället för dolda eller dunkla motiv.
rigiditet hos minoriteten
en minoritet som är allt för rigid riskerar att uppfattas som dogmatiska.
flexibilitet hos minoriteten
en minoritet som är allt för flexibel kan uppfattas som inkonsekvent.
enkla minoriteter
dessa minoriteter skiljer sig från majoriteten i termer av enstaka övertygelser eller uppfattningar.
dubbla minoriteter
förutom att de dessa minoriteter skiljer sig från majoriteten i termer av enstaka övertygelser eller uppfattningar tillhör de även en social kategori som skiljer sig från majoriteten.
psykologisering av minoritet
innebär att man ser minoriteten inte som en grupp utan individ för individ.