Level 15 Level 17
Level 16

Identitet och grupptillhörighet


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sociala identitetsteorin
antar att sociala grupper eller kategorier förser medlemmar med en social identitet.
social identitet
den del av självuppfattningen som kommer ur nes medlemskap i sociala grupper.
social kategorisering
en grundläggande kognitiv process hos människor som innebär att hon mentalt genom sitt samspel med andra försöker skapa ordning i och förståelse för den sociala omgivningen genom att gruppera personer på ett sätt som ger mening för henne.
sociala jämförelser
människor jämför sig hela tiden mot andra, mest för att stärka sin egna positiva självkänsla
etnocentrism/ingruppsfavorisering
man stärker sig själv på någon annans bekostnad. Resulterar i social konkurrens.
social konkurrens
när grupper/individer konkurrera om makt, resurser och prestige.
självkategoriseringsteorin
en vidare utveckling av den sociala identitetsteorin och betonar självkategoriseringens roll för den sociala identiteten.
prototyp
en mental föreställning om eller konstruktion av vad som uppfattas som typiskt för en grupp och dess gruppmedlemmar.
depersonalisering
när en individ upplever eller uppfattar personer, inklusive sig själv som stereotypa gruppmedlemmar.
copingstrategi
man gör vad man kan för att öka sin självkänsla ofta i gruppnivå när det kommer till skolan genom att bråka och störa alla andra.