Level 16 Level 18
Level 17

Att i sociala situationer förlora sin mänsklighet


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Stanford prison experiment
ett experiment som gjordes och ledde till deindividualisering och dehumanisering, fick avbrytas efter 6 dagar pågrund av dålig psykisk hälsa bland fångarna.
deindividualisering
då individens sociala och moraliska självreglering luckras upp och istället ger plats åt impulsiva, aggressiva, själviska och antisociala handlingar.
självreglering
individers utövande av kontroll över sig själv i linje med uppställda mål och internaliserade värden och normer.
dehumanisering
när en person eller et offret uppfattas som något mindre än en människa, så att förövaren eller vittnen inte lika lätt ser den personliga smärta eller skada som offret lider av.
cues
hintar, antydningar eller ledtrådar i en information som omgivningen eller situationen förser en individ med, och som leder till att föreställningar eller känslor som hos individen är associerade med dessa väcks hos hen.
social identitetstegoriseringsteorin
enligt denna teori skiftar man identitet till sin gruppidentitet.
självkategoriseringsteorin
enligt denna teori skiftar man identitet till sin gruppidentitet.
Elaborerad social identitetsmodell (ESIM)
växt fram ut ur självkategoriseringsteorin och har tre viktiga aspekter att belysa: Social identitet, kontexten och relationen mellan identitet, intention och konsekvens.
prosocialt beteende
beteende eller handlingar som visar omsorg för andras väl och inkluderar at hjälpa, utöva omsorg, dela med sig, rädda, skydda och skänka; handlingar med andras bästa för ögonen
prosociala egenskaper
attityder, motiv och beteenden som visar omsorg för andras behov och känslor, omtanke för andras välfärd och en vilja att kompromissa på sina egna behov för att lösa en konflikt med andra.
empati
att leva sig in i hur det känns att vara i en annan individs situation
induktion i fostran
att resonera med barnet och uppmärksammar hen om dess egna och andras känslor samt handlingars konsekvenser för andra och appellerar till deras empati.
modellinlärning
man lär sig ett beteende genom att observera andra.
moraliska regler
Definierar de som regler för handlingar som har konsekvenser för rättvisa, rättigheter och andras väl.
Socialisation
den process där individen internaliserar gruppens eller samhällets normer, regler, värden, föreställningar och beteendemönster, och som medför att individen utvecklar sin personlighet och anpassas till gruppen eller samhället
internalisering
när individen integrerar gruppens norm med sitt personliga värdesystem, internaliserar gruppens åsikter eller uppfattning.
socialisationsagenter eller socialisationsfaktorer
de personer och grupper som påverkar och interagerar md barnet så att det socialiseras.
sociala konstruktioner
Produkter av sociala och kulturella processer.
ömsesidig påverkan
En tvåvägs process där föräldrar påverkar barn och barn påverkar föräldrar.
empati som motiv
enligt Hoffman är detta ett viktigt psykiskt motiv för att handla prosocialt. Detta kan ske genom olika känslor som empati kan väcka: sympati, skuld eller ilska.
social acceptans som motiv
målet att uppnå detta kan vara motivation till att handla prosocialt.
Auktoritetspåverkan eller grupptryck eller identifierar sig som medlem i en viss grupp
kan påverka en individ till att handla prosocialt.
självbild som motiv
att handla prosocialt kan ses som en viktig del av ens identitet.
Batson fyra motiv till att handla prosocialt
Egoism, kollektivism, altruism och principialism
egoism
ett av Batsons fyra motiv till att handla prosocialt är att handla för allmänhetens bästa för att själv vinna på det.
kollektivism
ett av Batsons fyra motiv till att handla prosocialt är att handla för allmänhetens bästa så att gruppen ska vinna på det.
altruism
ett av Batsons fyra motiv till att handla prosocialt är att handla för allmänhetens bästa så att en eller flera andra (och inte jag själv) ska vinna på det.
principialism
ett av Batsons fyra motiv till att handla prosocialt är att handla för allmänhetens bästa för att upprätthålla en moralisk princip.
Child Development Project (CDP)
är ett värdepedagogiskt program för yngre skolelever och utgått från principer som liknar auktoritativ fostransstil.
åskådareffekten
när det är flera individer som bevittnar en olycka är det mindre chans att någon hjälper till.
pluralistisk ignorans
när åskådarna till en nödsituation sneglar på varandra och finner att ingen av de andra ingriper för att hjälpa den eller de nödställda och därför inte tolkar situationen som en riktig nödsituation
ansvarsdiffusion
en osäkerhet på om det är hans eller hennes ansvar att ingripa eller inte eftersom det finns andra tänkbara potentiella hjälpare i situationen.
publikhämning
en individ kan vara orolig för att gör bort sig inför de andra om hen ingriper eller erbjuder hjälp, vilket hindrar hen från att agera prosocialt.
just world hypothesis
enligt denna hypotes finns det människor som tror att andra människor i allmänhet får vad de förtjänar.
coping-modellen för nödfallsintervention
enligt denna teori behöver åskådaren innan hen ingriper för att hjälpa: 1. Upptäcka och inse den andres nöd 2. Överväga vilka copingstrategier som är användbara 3. Välja den copingstrategi som tycks mest lämpad.