Level 17 Level 19
Level 18

Konflikter


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kognitiva konflikter
är konflikter som äger rum inom människan
mellanmäskliga konflikter
motsättningar mellan två eller flera individer
sakkonflikter
konflikt när man är oense angående värdet i en händelse eller faktapåstående
intressekonflikt
konflikt hur resurser ska fördelar i en grupp eller mellan individer
värderingskonflikter
konflikt när man har olika uppfattningar på frågor som det inte finns något givet svar på
relationskoflikter
konflikt om man stör sig på varandra.
känslokonflikter
konflikt om man stör sig på varandra.
pseudokonflikter
konflikt man är överens men på grund av kommunikationssvårigheter så blir det konflikter
konstruktiva konflikter
(1) en överenskommelse som all inblandade är nöjda med, (2) stärker relationen mellan deltagarna genom att deras respekt och tycke för samt tillit till varandra har ökat, (3) ökar deltagarnas förmåga eller färdighet i att hantera och lösa framtida konflikter
destruktiva konflikter
(a)Resulterar i att en deltagare vinner på den andres bekostnad, (b) Skapar ilska, förbittring, sårade känslor och misstro, (b) Minskar möjligheterna att hantera och lösa framtida konflikter på ett konstruktivt sätt
konfliktens dubbla ansikte
man utvecklas genom konflikter samtidigt som det kan splittra grupper och skapa smärta
social kognitions perspektiv på konflikter
hur individens kognitioner påverkas av sociala situationer och sammanhang
scheman
kognitiva strukturer; en uppsättning kognitioner som är relaterade till varandra och som hjälper individen att snabbt skapa mening eller förståelse när det gäller personer, situationer, händelser eller platser, utifrån el begränsad information i den aktuella situationen.
självscheman
innehåller kunskaper om individens egna personlighet och dess karaktär.
personscheman
innehåller kunskaper om specifika personer.
rollscheman
innehåller kunskaper om lämpliga normer och beteenden för personer inom olika sociala kategorier.
skript
innehåller kunskaper om händelse och sociala situationer.
skript
innehåller kunskaper om händelse och sociala situationer.
attribuera
att tillskriva någon ett motiv, ett behov eller en egenskap som då uppfattas vara orsaken till en handling.
fientliga attributionsfel
ser fientliga intentioner eller avsikter där sådana inte existerar.
prosociala mål
strävan efter att skapa framgångsrika relationer, inklusive mål för att utveckla eller upprätthålla vänskap eller befrämja rättvisa.
antisociala mål
strävan att befrämja sin egen personliga intressen framför att utveckla eller bibehålla sociala relationer.
medling
konfliktlösning med hjälp av en neutral tredje person som systematiskt arbetar med att avgränsa och tydliggöra olika element i en konflikt i syfte att utveckla handlingsalternativ, och bedöma olika möjligheter att komma fram till konsensus som tar tillvara båda parters behov.
spegeljaget
genom att titta på andra och avläsa deras reaktion på våra handlingar ser eller uppfattar den bild de har av oss, som i en spegel.
principer i medling
Neutralitet, Frivillighet och maktutjämning, samt konfidentalitet
iscensättning
Första fasen i medling. Viktigt att bygga förtroende och hitta något gemensamt som man kan bygga vidare på då parterna garanterat redan har skillnader.
kartläggning och klargörande
andra fasen i medling. Låta bådaberätta om vad som hänt utan att någon av parterna blir avbruten. Efter detta är det bra att göra en konflikthierarki där problemen rangordnas. Det är alltid bäst att börja med den mest lättlöst konflikten och sedna arbeta sig uppåt.
utforskning av lösningar
tredje fasen i medling. En metod kan vara att bairnstorma fram ideer och möjliga lösningar. Allt måste vara possetivt och inte motsägga varandra. Då det r saker man gör i nästa fas.
förhandling och lösning
fjärde fasen i medling. Första steget är att ta reda på vad som är det viktigaste. Kan vara så att problemet går att lösa genom en enkel kompromiss. T.ex. två barn som bråkar om en apelsin och den ena vill ha skalet till en båt och den andra vill ät apelsinen så går det lätt att lösa så att båda blir nöjda. I många konflikter kan det vara små skillnader i mål som kan göra det möjligt att komma fram till kompromisser som båda vinner på.
avtal om lösning
femte fasen i medling. När man skapar en nog bra lösning/lagom bra lösning är det bra att konkretisera detta med ett avtal så att det blir tydligt för alla parter.
intrapersonella konflikter
handlar alltså om oförenliga drivkrafter inom människor.
interpersonella konflikter
inbördes oförenlighet mellan människor i skolan, har naturligtvis till orsaker och verkningar likheter med konflikter inom andra sektorer av tillvaron.
systemkonflikter
grundar sig på organisation och samhälle.
öppna konflikter
konflikter som är sakligt förankrade i verkliga händelser och bearbetas också i direkt relation till deras verkliga orsaker.
maktbaserad ansats
ledaren beslutar hur konflikten ska lösas. Tvångsmakt.
rättighetsbaserad ansats
genom att formulera regler som de olika parterna kan förhålla sig till löser man konflikten.
behovsbaserad ansats
någon form av dialog hålls för at undersöka parternas behov i ett försök att lösa konflikten.
harmonisyn
denna syn står för ett slags önsketänkande, att man alltid kan och bör tycka lika och leva tillsammans i harmoni, vilket också föder en konflikträdsla.
konfliktsynen
denna syn innebär i stället att man betraktar olikheter och konflikter som skilda saker och att olikheter är något naturligt mellan människor, ja faktiskt både oundvikligt, önskvärt och berikande, eftersom det bara innebär att man i en given situation har olika behov.