Level 1 Level 3
Level 2

Värden och attityder


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
värden
Sådant som vi tycker är gott, rätt eller eftersträvansvärt.
explicita värden
Värden som är uttalade och till och med nedskrivna.
implicita värden
Värden som är mer eller mindre outtalade, oreflekterade, dunkla och tagna för givet.
attityd
en positiv eller negativ värdering av en person, en grupp, en sak, en idé, en handling etc.
attitydens tre komponenter
Består av (a) en tanke- eller kunskapskomponent (b) en känslokomponent (c) en handlingskomponent