Level 19 Level 21
Level 20

Mobbning


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mobbning
systematisk maktövergrepp i interpersonella relationer.
malign mobbning
mobbning som genomförs för att avsiktligt göre en person illa.
icke-malign mobbning
mobbning där mobbaren eller mobbarna inte är medvetna om att de mobbar och inte ser att de faktiskt gör offret illa.
fysiks mobbning
att upprepat och över tid sparka, slå, knuffa hårt eller hålla fast en person mot hens vilja eller ta eller förstöra personens ägodelar.
fysisk mobbning
att upprepat och över tid sparka, slå, knuffa hårt eller hålla fast en person mot hens vilja.
materiell mobbning
att upprepat och över tid ta eller förstöra en personens ägodelar.
verbal mobbning
att upprepat och över tid reta, hota eller förolämpa en person eller kalla personen vid öknamn.
relationell mobbning (relationell mobbning)
att upprepat och över tid sprida rykten, utesluta eller stöta ut en person.
individualpsykologiska perspektiv på mobbning
betraktas mobbning som något som sker mellan enskilda individer.
socialpsykologiska perspektiv på mobbning
uppfattar mobbning som ett socialt fenomen.
passiva mobboffer
offer som är mer osäkra än andra elever.
provocerande mobboffer
offer som ofta är okoncentrerade och allmänt oroliga.
affektiv empati
att dela en annan persons känslomässiga tillstånd
kognitiv empati
förmågan att tankemässigt förstå en annan persons kännslomäsiga tillstånd.
induktion
den vuxne samtalar och resonerar med barnet för att förklara varför vissa beteenden förväntas och andra ogillas.
andre-orienterad induktion
den vuxne integrerar med
offer
de som återkommande och systematiskt kränks.
mobbare
de aktiva och initiativtagande förövarna av mobbning
medhjälpare
de som ivrigt börjar mobba när någon har satt igång mobbningen.
understödjare
de som ger mobbarna positiv feedback utan att själva angripa offret.
de som står utför
de som iakttar mobbning men inte gör något
försvarare
de som försöker hjälpa och stödja offret, som tar hens parti och som försöker få de andra att sluta mobba.
den yttre offerprocessen
utgjordes av yttre kränkande handlingar som riktats mot dem i den sociala miljön i skola. (a) Stigmatisering genom annorlundaskap, (b) Social utfrysning
inre offerprocesser
den yttre leder till att den inre skapas, man får en sämre självbild.