Level 20
Level 21

Thornbergs Ordlista


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
affektiv empati
att dela en annan persons känslomässiga tillstånd
aggression
ett beteende som syftar till att skada en annan individ
attityd
en positiv eller negativ värdering av en person, en grupp, en sak, en idé, en handling etc.
formell grupp
grupp med ett bestämt och i regel uttalat syfte, med uttalade regler, rutiner och ett formellt ledarskap.
kohesion
Solidaritet, sammanhållning eller en gemensam kännsla av samhörighet i en grupp.
informell grupp
är en grupp som bildas spontant utifrån samtillhörighet eller gemensamma intressen. De präglas av relationsbehov och underförstådda normer och har ett ledarskap som i regel är outtalat och mer skiftande.
ledarskap
En process som inbegriper en avsiktlig påverkan från en person riktad mot en grupp individer för att vägleda, strukturera och underlättat aktiviteterna och relationerna i gruppen eller organisationen.
långtidsminne
Den del av minnessystemet där våra kunskaper och minen är permanent lagrade (utgörs av information organiserade i en mängd scheman) men där detta innehåll även kan omorganiseras eller rekonstrueras genom processande av ny information.
låt-gå-ledarstil
Överlåter allt beslutsfattande åt gruppen eller de enskilda gruppmedlemmarna utan någon som helst ledardeltagande.
makt
Kapacitet eller möjlighet att utöva inflytande över andra.
primärgrupp
varaktig grupp med nära relationer i samvaro ansikte mot ansikte och som är viktig för hemhörighet och ideal,
sekundärgrupp
grupp som i regel är större än en primärgrupp pch där individerna dessutom har än större distans till varandra i jämförelse med relationerna i en primärgrupp