Level 2 Level 4
Level 3

Normer


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
normer
Är ett samlingsbegrepp för utsagor om handlingar som önskvärda (orätt, plikt) eller icke-önskvärda (=orätt, förbjudet) och utgör således föreskrifter för hur man bör eller inte bör handla i olika situationer.
klassrumsregler
Det som är tillåtet att göra i klassrummet. Kan vara förmedlat genom lärarens handlingar eller yttranden. Alla i gruppen behöver komma överens om dessa regler.
den dolda läroplanen
det implicita fostrans uppdraget i skolan
de tre typerna av normer i klassrummet:
generella samhällsnormer, generella klassrumsnormer och lokala klassrumsnormer.
formella normer
Är nedskriva eller klart uttalade och kallas även regler.
regler
Är nedskrivna eller klart uttalade formella normer.
informella normer
Är outtalade och icke-nedskrivna normer för det vardagliga livet.
gruppnormer
Är de uttalade eller outtalade normer som reglerar eller styr livet i en grupp.
relationella regler
Är regler om hur man bör vara mot varandra.
skyddande regler
Är regler som handlar om säkerhet och hälsa.
personella regler
Är regler som manar elever till att reflektera över det egna beteendet och att personligt ansvar för sig själva och sina handlingar.
etikettsregler
Är regler som uttrycker sedvänja eller tradition i skolan (”skoletikett”) eller samhället (”samhällsettikett”).
moraliska regler
Definierar de som regler för handlingar som har konsekvenser för rättvisa, rättigheter och andras väl.
sociala konventioner
Definieras som sociala normer och förväntningar som är bundna till sociala och kulturella sammanhang och som resulterar i att människor uppträder relativt konformt och förutsägbart i olika sociala situationer
sociala konstruktioner
Produkter av sociala och kulturella processer.
prudentala regler
Är regler som förbjuder elever att bete sig på ett sätt som skadar dem själva och kan därför ses som en variant av skyddande regler.