Level 4 Level 6
Level 5

Socialt klimat, skolklimat och kohesion


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
socialt klimat
Relationerna och interaktionsmönstren mellan de individer som utgör en grupp eller organisation och som baserar sig på värden, normer, mål, vanor och traditioner inom gruppen eller organisationen.
skolklimat
Det sociala klimatet i skolan. Särdrag och kvalitéer i de vardagliga interaktionsmönstren mellan elever och mellan elever och lärare i en skola vilka reflekterar värden, normer, mål vanor och traditioner som finns inbäddade i skolans organisation och sociala praktiketer.
positivt skolklimat
Inbegriper: (a) positiva och omtänksamma relationer mellan elever och mellan lärare och elev. (b) elevers upplevelse av att regler på skolan (c) att skolan upplevs som en trygg och säker plats (d) att elever uppskattar eller tycker om skolan.
effektiva skolor
Avses en skola där eleverna presterar bättre än vad som borde förväntas av dem utifrån deras socioekonomiska bakgrund och de kunskaper som de hade innan de började i skolan.
lärmiljömål
Westling identifierar tio mål för lärmiljö: kreativitet, stimulering, prestation, självtillit, trygghet, kontroll, hjälpsamhet, delaktighet, ansvar/tillit och inflytande.
kreativitet
Ett av Westlings tio lärmiljömål; elever ges möjligheter att producera och skapa originella eller personliga saker samt att få kommunicera på ett kreativt sätt.
stimulering
Ett av Westlings tio lärmiljömål; möjligheterna att engagera sig i aktiviteter där man känner lust, glädje eller självtillfredsställelse.
prestation
Ett av Westlings tio lärmiljömål; elever ges möjlighet att utveckla och bredda de egna kompetenserna, kunskaperna och färdigheterna.
självtillit
Ett av Westlings tio lärmiljömål; lärare påverka elever till att utveckla en hög tilltro till den egna kapaciteten att utföra olika aktiviteter.
trygghet
Ett av Westlings tio lärmiljömål; skapa trygghet i lärarmiljön.
kontroll
Ett av Westlings tio lärmiljömål; lärare har uppsikt över hur elever integrerar med varandra.
hjälpsamhet
Ett av Westlings tio lärmiljömål; relationerna mellan elever/mellan lärare och elever är samarbetsorienterade, prosociala, stödjande och vänliga.
delaktighet
Ett av Westlings tio lärmiljömål; i skolan uppleva sig vara en uppskattad, respekterad och värdefull medlem i gruppen.
ansvar/tillit
Ett av Westlings tio lärmiljömål; elever i skolan får erfarenheter av att de både förväntas och kan bidra till gruppen, skolan eller samhället på viktiga och värdefulla sätt.
inflytande
Ett av Westlings tio lärmiljömål; elever känner att de kan uttrycka sina synpunkter och idéer angående en mängd olika aspekter av skol- och utbildningssituationens och saker som rör deras skolvardag.
kohesion
Solidaritet, sammanhållning eller en gemensam kännsla av samhörighet i en grupp.