Level 30 Level 32
Level 31

451 - 465


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dejected
با روحیه پایین، غمگین
obedient
آنچه که به او گفته می شود انجام می دهد، مایل به اطاعت
recede
برگشتن، به عقب حرکت کردن، به طرف عقب شیب داشتن، عقب کشیدن
tyrant
حاکم ظالم یا غیر منصف، ارباب ظالم، حاکم مطلق
charity
بخشش سخاوتمندانه به فقرا، موسساتی برای کمک به بیماران، فقرا و بیچارگان، مهربانی در سنجش تقصیرات مردم
verdict
تصمیم یک هیئت منصفه، قضاوت
unearth
حفرکردن، کشف کردن، پی بردن
depart
حرکت کردن ، (جایی را) ترک کردن ، رفتن ، تغییر کردن ، مردن
coincide
منطبق شدن ، همزمان بودن ، یکی بودن ، هماهنگ بودن
cancel
خط زدن، علامتگذاری کردن برای اینکه نتوان از آن استفاده کرد، از بین بردن، لغو کردن
debtor
شخصی که به شخص دیگری بدهکار است
legible
قابل خواندن، راحت برای خواندن، ساده وآشکار
placard
یک آگهی که باید در مکان عمومی نصب شود، پوستر
contagious
از طریق تماس منتشر میشود، به راحتی از فردی به فردی سرایت میکند ، مسری تب مخملک واگیر دار است
clergy
افرادی که برای کار مذهبی آماده میشوند، مجموعه روحانیون