Level 11 Level 13
Level 12

AB MEVZUATINDA SIKÇA KULLANILAN KELİMELER


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
affirm
teyit etmek, tasdik etmek, beyan etmek
agree
kabul etmek
consider
mülahaza etmek, göz önünde bulundurmak, mütalaa etmek
declare
beyan etmek, bildirmek, açıklamak
desire
arzu etmek
emphasize
vurgulamak
note
belirtmek, kaydetmek
reaffirm
tekrar teyit etmek
recall
hatırlamak, anımsatmak
recognize
tanımak, kabul etmek
state
belirtmek
stress
üzerinde durmak, vurgulamak
take into account
dikkate almak
wish
istemek, arzu etmek
acting
hareket ederek
approving (in recommendations)
...onaylayarak (tavsiye kararlarında)
desiring
isteyerek, arzu ederek
noting that ..., (in recommendations)
...kaydederek (tavsiye kararlarında)
recognising ...
yı tanıyarak, kabul ederek
conscious that
farkında olarak, bilincinde olarak
convinced that ......, (in resolutions, in conventions
...inanarak; kanaatinde olarak (ilke kararlarında, uluslararası sözleşmelerde )
aware ......, (in resolutions) ...
farkında olarak... (ilke kararlarında)
herein
burada, bu belgede, işbu belgede
hereto
bu konuya
hereunder
aşağıda, bu belgede aşağıda
herewith
bununla, bu belgeyle
heretofore
şimdiye kadar/ bu ana kadar bu belgede
hereby
bu belge ile, bu vesile ile
therein
orada, söz konusu belgede
thereto
ayrıca, ilaveten, ona, oraya
thereunder
onun altında
therewith
bunun üzerine, bununla beraber
theretofore
şimdiye kadar/ bu ana kadar o belgede
thereby
böylece, o suretle, ona uyarak
from ...(to)
...dan ...(e kadar)
with effect from ...
...den itibaren
since
itibaren
to take effect on ...
tarihinde yürürlüğe girecek (geçerlilik kazanacak)
to enter into force on ...
tarihinde yürürlüğe girecek
until ...
...e kadar
applicable until the entry into force of ......, but at the latest until (from ...... to ......)
... nın yürürlüğe girmesine kadar uygulanabilirdir fakat en geç ... e kadar (..dan ...e kadar)
to expire on ...
...e sona erer.
shall be repealed on ...
... tarihinde yürürlükten kalkar.
shall cease to be applicable on ...
... tarihinde uygulanabilirliği (uygulanırlığı) sona erer.