Level 12 Level 14
Level 13

AB MEVZUATINDA SIKÇA KULLANILAN İFADELER


89 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
for the purposes of this Regulation...
bu Tüzüğün amaçları bakımından ...
to this effect
bu amaca yönelik (olarak)
to be contingent to/upon
(Bir şarta) bağlı olmak
to account for
karşılamak, sağlamak
insofar as
olabildiği kadar, elden geldiğince, ...dığı nispette
operative date
geçerlilik (yürürlülük) tarihi
devolving upon...
bunun üzerinde cereyan eden...
desirous of ..., (in recommendations)
...isteğiyle, arzusuyla (tavsiye kararlarında)
anxious to ..., (in resolutions)
amaçlayarak, isteyerek, kaygısıyla, düşüncesiyle (ilke kararlarında)
having noted ..., (in resolutions)
... kaydederek ( ilke kararlarında)
in compliance with the requirements
gereklilikler ile uyumlu olarak
laws necessary to comply with this Directive
bu Direktife uymak için gerekli olan kanunlar
such laws comply with the rules of ...
bu tür kanunlar ...kuralları ile uyum sağlar.
in conjunction with Article ...
...Madde ile bağlantılı
consistent with the principles
ilkeler ile uyumlu
... covered by this Directive
bu Direktifin kapsadığı...
take due account (of)
...gerektiği gibi\gereğince dikkate almak
duly approved
usulüne uygun olarak kabul edilmiş
to this/that end
bu amaçla
the Member States are entitled to...
Üye Devletler ...’ya yetkilidirler.
the Commission should be entrusted with the task of adopting certain measures
Komisyon bazı tedbirleri almakla (kabul etmekle) görevlendirilmelidir.
insofar as it is not intended for
niyet edilmedikçe
insofar as necessary
gerekli oduğu müddetçe (ölçüde)
given the specific nature of
özel niteliğinden ötürü
in the field governed by this Directive
bu Direktifin kapsadığı alanda
grant an additional period
ek süre vermek
grant the approval
onay vermek
grant a derogation
derogasyona (sapmaya) izin vermek
hereinafter (referred to as)”...” / hereinafter called “...”
bundan sonra ...olarak adı geçen / bundan sonra ...olarak adlandırılan
conditions imposed in Article 19
19’uncu Maddede yüklenen (getirilen) şartlar
fall within the jurisdiction (of)...
...’nın yetkisine/yetki alanına giren....
subject to the jurisdiction of the Member States
Üye Devletlerin yetkisine tabi (Üye
laws, regulations and administrative provisions
kanunlar, düzenlemeler ve idari hükümler
in line with ...
... ile uyumlu
within the meaning (of) ...
...’nın (anlamı) kapsamında
except where this Directive provides otherwise
Bu Direktifin aksini öngördüğü yerler
pending further coordination
daha fazla koordinasyon gerçekleşene/ yapılana kadar
pending the entry into force of Community provisions
Topluluk hükümlerinin yürürlüğe girmesine kadar
in respect (of) , with respect to
hakkında, ile ilgili
satisfy the conditions
şartları karşılamak
the Member States shall follow...
Üye Devletler ...’yı izler. (Üye Devletler ...’ya uyar)
Member States shall ensure that...
Üye Devletler ...’yı sağlar (temin eder)
for the sole purpose (of)
sadece... amacı doğrultusunda
the provisions shall apply subject to Article 24 of this Directive
... hükümler, bu Direktifin 24’üncü Maddesine tabi olarak uygulanır.
the enterprises must be the subject of registration
işletmeler kayda tabi olmalıdır.
... subject to the requirements
gerekliliklere bağlı olarak (tabi olarak)
without prejudice to
(means ‘without affecting ...’, ‘independently of’, ‘leaving
intact ...’)
hükümler saklı kalmak koşuluyla; hükümlere halel getirmeksizin
subject to the conditions set out in ...
...da belirtilen koşullara tabi olmak kaydıyla /
subject to the application of Article ...
...’inci Maddenin uygulanmasına tabi olmak
notwithstanding
bakılmaksızın
notwithstanding the general rule ..., certain specific criteria may be fixed ...
...(şeklindeki) genel kuralın aksine/genel kurala bakılmaksızın bazı belirli kriterler belirlenebilir.
notwithstanding Article ...
...’inci Maddenin aksine/...’inci Maddeye bakılmaksızın
notwithstanding any provision to the contrary
aksine herhangi bir hüküm olsa dahi
cooperation within the Standing Committee
Daimi Komite ile işbirliği
come within the scope of this Directive
bu Direktifin kapsamına girer.
within three years
üç yıl içinde
Article 3 shall read
3’üncü Madde şu şekildedir
Article 3 shall apply
3’üncü Madde ... (için) uygulanır/geçerlidir.
Article 3 shall not apply
3’üncü Madde ...... (için) uygulanmaz/geçerli değildir.
Articles 1 to 3 of this Directive
Bu Direktifin 1’den 3’e kadar olan Maddeleri...
as last amended by ...
son olarak ...... tarafından tadil edildiği şekliyle
as updated by ...
... tarafından güncellendiği şekliyle
Member States shall ensure that ...
Üye devletler ...yı temin eder.
Member States shall provide that ...
Üye Devletler ...yı sağlar (öngörür).
without prejudice to Article ...
... Maddeye halel getirmeksizin
for the purposes of ...
... açısından, amacıyla
in order to ensure that ...
...’yı temin amacıyla
for the purposes of this Directive
Bu Direktifin amaçları bakımından
“...” means ... /shall mean ...
...anlamına gelir.
in accordance with Article 18
18’inci Madde uyarınca
take account of the particular nature of ...
...nın özel durumu göz önüne alınarak
having regard to the Treaty ... [and in particular Article(s) ... thereof,
... Antlaşma’yı [özellikle ... Madde(lerini)sini] göz önünde tutarak,
acting in accordance with the procedure laid down in Article 252 of the Treaty
Antlaşma’nın 252’inci Maddesinde öngörülen usul uyarınca (hareket ederek)
this Regulation shall enter into force on ...
Bu Tüzük, ......’de yürürlüğe girer.
adopt laws, adopt measures
kanunları kabul etmek, tedbirleri kabul etmek
the Directive has been amended by Directive...
Direktif ..., Direktif ile tadil edilmiştir.
as last amended by Directive...
En son ... Direktif ile tadil edilmiş haliyle...
rules applicable to Community production
Topluluk üretimin(d)e uygulanan kurallar
...rules shall be applicable
... kurallar geçerli olur
directly applicable
doğrudan uygulanır
Member States shall apply these provisions to all transactions
Üye Devletler bu hükümleri tüm işlemler için uygular.
the provisions of this Directive also apply to the...
Bu Direktifin hükümleri ... için de uygulanır.
the Member States shall communicate to the Commission ...
Üye Devletler Komisyona ...’yı bildirir.