Level 5 Level 7
Level 6

New level


103 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
parole
mahkumun şartlı tahliyesi
discrepancy
çelişki, farklılık, tutarsızlık
to sort out
halletmek, problemi çözmek, açıklığa kavuşturmak
preamble
giriş, girizgah, açış konuşması
presumption
varsayım, sanı, ihtimal
to presuppose
var olduğunu farzetmek, ön şartına dayanmak/bağlı olmak
in recognition of
bakımından
to extenuate
hafifletmek, azaltmak
promptness
çabukluk, süratlilik
thorough
ayrıntılı, titiz
thoroughness
bütünlük, tamlık
convenience
kolaylık, elverişlilik, uygunluk
inconveniance
güçlük, külfet, zorluk, uygunsuzluk
convenient
musait, elverisli, uygun, munasip
to vindicate
savunmak, korumak, hakkını korumak
to vindicate oneself
suçsuzluğunu ispat etmek
to endeavor
çabalamak, gayret etmek
procrastination
ağırdan alma, erteleme
to relinquish
feragat etmek, vazgeçmek, davadan vazgeçmek
to render a judgement
karar vermek
to render a verdict
hüküm vermek
to render voidable
geçersiz kılmak
mediation
arabuluculuk
to shy away from
imtina etmak, sakinmak, kacinmak
to supersede
ilga etmek, hükümsüz kılmak
to preside over
başkanlık etmek
to track down
-in izlerini takip edip yakalamak, izleyerek bulmak
brothel
genelev
grenade
el bombasi
justness
haklılık. doğruluk
scale something back
sayısını azaltmak, boyutunu küçültmek,
to scruple
vicdanı el vermemek, tereddüt etmek
recurring
tekrar eden, yinelenen
to take into account
gözönüne almak, hesaplamak, nazari itibare almak
idiosyncratic
kendine ozgu, kisiye ozgu
vicarious
vekil veya temsilci aracılığıyla, vekaleten yapilan
quintessential
tam, mükemmel
quintessentially
tamı tamına, özünde olduğu gibi, mükemmelen
joint venture
iş ortaklığı
in re
konusunda (in the matter of)
ex rel
(ex relatione)
to be reprimanded
azar yemek
to interfere
olumsuz anlamda mudahale etmek, engellemek
interference
(olumsuz) mudahale, karisma, girisim
to intervene
olumlu anlamda araya girmek, mudahale etmek
intervention
(olumlu) araya girme, karisim, mudahale
bill of atteinder
bir suçluyu muhakemesiz olarak vatan hainliği veya ağır bir suçtan suçlu bulma ilkesi
corruption of blood
haysiyetsizlik, kanı bozukluk
due process
bir davanın kanunlarca belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmesi
redress of grievances
yapılan şikayetlerin dinlenip sorunların çözüme kavuşturulması
exigent
zorlayıcı, acil
suppression
men, bastırma
eminent domain
kamulaştırma yetkisi, istimlak yetkisi, el koyma yetkisi
bail
kefalet, kefaletle tahliye edilme, teminat
bail bond
teminat olarak verilen para, tahliye ve serbest kalmak için verilen senet
homicide
adam öldürme
contraceptive
gebeliği önleyici (hap/alet)
viable
yaşayabilir, canli
viable fetus
anne karnindaki yasayan bebek
sodomy
fiili livata
omission
kusur, ihmal etme, terk
to omit
yapmamak, ihmal etmek, sarfınazar etmek
to aver
kanıtlamak, delil göstermek
to conceal
gizlemek, sakli tutmak, sükut etmek
et al.
ve arkadaşları, ve diğerleri
prima facie evidence
aksi kanıtlanmadıkça doğru sayılan delil
to accrue
gerçekleşmek; birikmek, büyümek
customary
adet olan, alışılmış
affidavit
yeminli ifade
to enmesh
tuzağa düşmek
qua
olarak, sıfatıyla
culpable
suçlu
to render advice
tavsiyede bulunmak
layperson
meslekten olmayan kimse
premise
öncül, kaziye
concomitant
doğal sonuç, beraberinde gelen şey
tortfeasor
haksız fiil işleyen kimse
apt
uygun, anlayışlı, münasip
jurisprudence
içtihat bilimi
negligence lawsuit
ihmal davası
to ameliorate
düzeltmek, onarmak
daunting
ürkütücü
incarceration
hapsetme
to infuse
aşılamak
raison d'etre
var olma nedeni
intimately
samimiyetle
conscientious
vicdanlı, insaflı
realm
krallık
envision
tasavvur
to concede
kabullenmek
to exacerbate
arttırmak
to accede
razı olmak
to set at loggerheads
birbirine düşürmek
wıdowed
dul
prerogative
imtiyaz, ayrıcalık
to refrain
çekinmek
to cede
teslim etmek, devretmek
to exert
çaba sarf etmek
to elude
sıyrılmak
countervailing
denge sağlayan
to shrugg
omuz silkmek
constituent
bir kuruluşun ilgilisi
duly
usule uygun olarak, doğru dürüst