Level 8 Level 10
Level 9

New level


87 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
circumstantial evidence
ikinci derece delil, ikinci derecede kanıt
arraignment
davanın sanığa tebliği, duruşmada sorgulama
no matter what
her ne olursa olsun
all the way
sonuna kadar, her türlü (konusma dili)
sidebar
mahkemede savunma ve iddia makamının jüri üyelerinin duyamayacağı bir şekilde ya da kayıt dışı konuştukları yargıcın kürsüsü önündeki özel alan
pro rata
oranlı olarak, orantılı olarak, mütenasiben
ample
bol, çok, kafi
attrition
yıpranma
to fare
üstesinden gelmek, başarmak
constantly
sürekli, daimi olarak
evolving
gelişen
apocalyptic
gelecek ile ilgili, vahiysel
a great deal of
epey, pek çok
to cap
tamamlamak, kapamak
outsourcer
fason iş yaptıran/taşeronla çalışan, dışarıya iş yaptıran
catalyst
hızlandırıcı
remunerative
iyi para getiren, kazançlı
to chart
plan yapmak, taslağını çıkarmak
custodian
koruyucu
to implore
istirham etmek, rica etmek, yalvarmak
to stack up against
ile karşılaştırıldığında (iyi/kötü vs.) görünmek
largesse
bağış, bağışlama, ihsan
securities law
menkul kıymetler kanunu, kıymetli evrak hukuku
billable hours
çalışılan saat
latitude
enlem, genislik
lifeblood
cansuyu, yaşam kaynağı
to posit
önermek, varsaymak
longitudinal
uzunlamasına, boylamasına
to stratify
ayrı ayrı katmanlar halinde düzenlemek, tabakalaşmak
to reap
ürün toplamak, semeresini almak
altruistic
fedakar
monolithic
yekpare, tek parça,
occasional
ara sıra meydana gelen, az rastlanan
to tug at one's heartstrings
yüreğini cız ettirmek, -i çok duygulandırmak
to cast a vote
oy vermek
to eviscerate
içini boşaltmak,
to turn out
sonuçlanmak, meydana getirmek
to smother
kontrol altina almak, boğmak
to tailor
belirli bir amaca göre bir şeyi yapmak/değiştirmek
hitherto
şimdiye kadar
State Supervisory Board
devlet denetleme kurulu
entourage
arkadaş çevresi
upfront
ön ödeme, peşin
movable
menkul eşya
surety
kefil, kefalet
conforming good
(şartlara) uygun ürün
to cement
sağlamlaştırmak, pekiştirmek
shade
ton, gölge, iz
pugnacious
hırçın
unprecedented
eşi görülmemiş
sale of goods
ticari satış
take the fifth
susma hakkını kullanmak
go someone through the wringer
canına okumak, perişan etmek, köşeye sıkıştırmak
point blank
aşikar, dolaysız, açıkça
to hang somebody out to dry
yarı yolda bırakmak, ortada bırakmak
mistrial
hatalı yargılama, delil yetersizliğinden görevsizlik kararı
zoning
imar, imar plani, bölgelere ayırma
silver lining
umut ışığı
ubiquitous
yaygın, her yerde var olan
thorny
çok sıkıntılı, çetrefilli, zorlu
disparity
eşitsizlik, uyumsuzluk
extortion
dolandırıcılık, irtikap zorla alma, zorbalık
to thwart
bozmak, engel olmak, yaptırmamak
finesse
kurnazlık, ustalık, yönetme yeteneği
forthcoming
cana yakın, konuşkan, açık sözlü
accommodating
uyumlu, iyiliksever, yumuşak başlı
astute
ferasetli, keskin zekali, dirayetli, zeki, cin gibi
assertive
hakkını savunan, kendinden emin, iddialı
adversarial
muhalif, çekişmeli,
surplus
fazlalık, fazla
to have a crush on somebody
aşık olmak, birine vurulmak, tutulmak
salient
göze çarpan, dikkat çekici, çarpıcı
pesky
sinir bozucu
in retrospect
geçmişe bakıldığında
recollection
anımsama, hatırlama, hafıza
ill-disposed
kötü fikirli, kötü huylu, kötü niyetli
deep pocket
mali açıdan çok rahat, zengin
spreadsheet
hesap tablosu, elektronik çizelge
proprietorship
adi şirket, mal sahipliği, şahıs işletmesi
recruiter
işveren, firmaya eleman alan kimse
to excel
başarı göstermek, sivrilmek, üstün olmak, geçmek
to covet
imrenmek, gıpta etmek, gözü kalmak
camaraderie
dostluk, yoldaşlık, arkadaşlık
caveat
ikaz, ihbar, uyari
to split hairs
kılı kırk yarmak, kılı kırk yarmak, ince eleyip sık dokumak
unequivocal
tartışmasız, anlaşılır, dolaysız, anlami net
enigmatic
esrarengiz