Level 13 Level 15
Level 14

521 - 560


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
egotist
خود پرست - خودخواه -
elaborate
استادانه ساختن - با جزئیات ساختن - به زحمت ساختن
elaborative
مشروح - تفضیلی -
elate
بالا بردن - برافراشته - سربلند
elder
بزرگتر - ارشد - مسن تر
elegant
زیبا - ظریف - با سلیقه
elevate
بالا بردن - ترفیع دادن - افراشتن
elicit
بیرون کشیدن - استخراج کردن - استنباط کردن
eliminate
از بین بردن - حذف کردن - محو کردن
elision
حذف - ادغام -
elude
دوری کردن از - طفره رفتن - اجتناب کردن از
elusive
گریزان - فراری - دوری کننده
emancipate
از قید رها کردن - آزاد کردن - از بند رها کردن
embark
سوار شدن - عازم شدن - شروع کردن
embellish
زینت دادن - زیبا کردن - آرایش کردن
embezzle
اختلاس کردن - دستبرد زدن به - دزدیدن
embrace
در آغوش گرفتن - بغل کردن - پذیرفتن
emerge
پدیدار شدن - بیرون آمدن - ظاهر شدن
eminent
برجسته - والا مقام - بزرگ
emphasis
تاکید - اهمیت - قوت
emphasize
تاکید کردن - تایید کردن - اهمیت دادن
emphatic
موکد - تایید شده - تاکید شده
empirical
تجربی - عملی - غیر علمی
emulate
تقلید کردن - رقابت کردن با - هم چشمی کردن با
enact
تصویب کردن - قانونی کردن - وضع کردن
enchant
مسحور کردن - افسون کردن - جادو کردن
enclose
در میان گذاشتن - ضمیمه کردن - به پیوست فرستادن
enclosure
محوطه - چار دیواری - ضمیمه
encompass
در بر گرفتن - شامل بودن - دارا بودن
encounter
برخورد - مواجه شدن - روبرو شدن
encourage
تشويق كردن - ترغیب کردن - پیش بردن
endeavor
تلاش - کوشش - تلاش کردن
endorse
تایید کردن - امضا کردن - صحه گذاردن
endow
اهدا کردن - بخشیدن - وقف کردن
endure
تحمل کردن - بردباری کردن - طاقت آوردن
engage
مشغول کردن - استخدام کردن - نامزد کردن
engaging
سرگرم کننده - جالب توجه - جذاب
enhance
بالا بردن - تسهیل کردن - زیاد کردن
enigma
معما - چیستان - بیان مبهم
enlarge
بزرگ کردن - توسعه دادن - بسط دادن