Level 47 Level 49
Level 48

1881 - 1920


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vain
بیهوده - ناچیز - بی فایده
valiance
شجاعت - دلاوری - بهادری
validate
معتبر ساختن - تصدیق کردن - قانونی کردن
valor
شجاعت - دلیری - اهمیت
valve
دریچه - ورودی و خروجی - شیرفلکه
vandal
خرابگر - وحشی گری - تخریب آثار هنری
vanish
به صفر رسیدن - ناپدید شدن - غیب شدن
vapor
بخار شدن - تبخیر کردن - بخار
varnish
جلا زدن - صیقل زدن - ظاهرسازی کردن
vast
وسیع - پهناور - عظیم
vendor
فروشنده - دستفروش -
ventilate
تهویه کردن - هوا دادن به - بادخور کردن
venture
سرمایه گذاری - مشارکت - ریسک
verbal
شفاهی - زبانی - کلامی
verdict
حکم - رای هیئت منصفه - قضاوت
verify
بررسی کردن - بازبینی کردن - وارسی کردن
vermin
حشرات موذی - جانوران موذی - انگل اجتماعی
vernacular
بومی - زبان مادری - محلی
vernal
بهاری - شبیه به بهار - ربیعی
versatile
همه کاره - همه فن حریف - چند بعدی
verse
آیه - نظم - شعر
versus
در مقابل - علیه - بر ضد
viable
قابل دوام - زنده ماندنی - زیست پذیر
vice versa
برعکس - در جهت مخالف - بالعکس
vicinity
در اطراف - در مجاورت - نزدیکی
vicious
شریر - نادرست - تبهکار
vigor
قدرت - نیرومندی - توان
villain
شریر - بد ذات - تبهکار
vindicate
دفاع کردن از - حمایت کردن از - توجیه کردن
violate
نقض کردن - هتک حرمت کردن - تجاوز کردن به
violent
خشن - سهت - شدید
violet
بنفش - بنفش رنگ -
virtue
تقوا - فضیلت - پرهیزکاری
virtuous
پرهیزکار - باتقوا - پاکدامن
vis a vis
در برابر - در مقابل - رو به رو
visage
چهره - رخسار - سیما
vision
چشم انداز - تصور - منظره
visionary
رویایی - خیالی - غیر عملی
vita
حیات - زندگی - تاریخچه
vivid
روشن - واضح - زنده