Level 87 Level 89
Level 88

14. New Words - Pronounciation


58 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zhong1 wu3
中午
gang1
cai2
gang1 cai2
刚才
you2
ju2
you2 ju2
邮局
ji4
sao3
da3 sao3
打扫
zang1
yi4 si5
意思
bu4 hao3 yi4 si5
不好意思
xi3
wai4
po2
wai4 po2
外婆
zhong1 xue2
中学
gong1
da3 gong1
打工
nan2
fang1
nan2 fang1
南方
lv3
xing2
lv3 xing2
旅行
xiang3
liu2
liu2 xue2 sheng1
留学生
zhu4
lou2
dui4
nian4
sheng1
ci2
sheng1 ci2
生词
fu4
fu4 xi2
复习
wen2
ke4 wen2
课文
lian4
lian4 xi2
练习
kou3 yu3
口语
fa3
yu3 fa3
语法
guo4
jie2
li3
wu4
li3 wu4
礼物
sheng4
dan4
sheng4 dan4
圣诞
ou1
zhou1
Ou1 zhou1
欧洲
hai3
shang4 hai3
上海