Level 2
Level 1

Básico


80 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nòng
得到
dé dào
以为
yǐ wéi
本来/原来
běn lái/yuán lái
选择/选出
xuǎn zé/xuǎn chū
的确
dí què
出发
chū fā
chéng
进入
jìn rù
活动
huó dòng
牵挂
qiān guà
zuì
diào
所有
suǒyǒu
gǎi
一面...一面...
yīmiàn...yīmiàn ...
不止
bù zhǐ
一生
yī shēng
一句话
yī jùhuà
同一年
tóng yī nián
政府
zhèng fǔ
piān
怪不得
guài bu de
修理
xiū lǐ
tuō
精彩
jīng cǎi
经济
jīng jì
pèng
chāo
分析
fēn xī
计划
jì huà
shōu
安排
ān pái
收拾
shōu shi
shuāi
suàn
以上
yǐ shàng
以下
yǐ xià
曾经
céng jīng
biàn
wén
拿走
názǒu
答案
dá àn
早日
zǎo rì
味道
wèi dào
显得
xiǎn de
否则
fǒu zé
熟人
shú rén
发生
fā shēng
通过
tōng guò
存钱
cún qián
zhǐ
亲戚
qīn qi
糟糕
zāo gāo
实在
shí zài
抱歉
bào qiàn
正常
zhèng cháng
有趣
yǒu qù
cái
shú/shóu
差一点儿
chà yī diǎnr
一开始
yī kāishǐ
好象
hǎoxiàng
zhǔn
V+起来
V + qǐlai
很多
hěn duō
VV/V一V/V一下
VV/VyīV/Vyīxià
要...了
yào ...le
就(要)...了
jiù (yào)...le
快(要)...了
kuài (yào)...le
什么都有/什么都没有
Shénme dōu yǒu / shénme dōu méiyǒu
什么吃的都有
shénme chīde dōu yǒu
几乎哪儿都去过
jīhū nǎr dōu qù guo
谁都认识
shéi dōu rènshi
假如
jiǎ rú
如果/要是/假如...(的话),...就/会...
Rúguǒ /yàoshi /jiǎrú ...(dehuà ), ...jiù /huì ...
如果周末下雨(的话),我就不去爬山
rúguǒ zhōumò xiàyǔ (dehuà ), Wǒ jiù bù qù páshān