Level 9 Level 11
Level 10

Complemento resultativo


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kàn
tīng
看见
kànjiàn
听见
tīngjiàn
碰到/碰见
pèngdào / pèngjiàn
遇到/遇见
yù dào / yùjiàn
用完
yòng wán
请到
qǐng dào
说到
shuōdào
走到
zǒudào
打开/开开
dǎkāi / kāikāi
学会
xuéhuì
弄懂/搞懂
nòng dǒng / gǎo dǒng
借到
jièdào
做好
zuò hǎo
做完
zuò wán
记住
jìzhu
拿住
názhu
睡着
shuì zháo
买到/买着
mǎi dào / mǎizháo
回答对
huídá duì
看错
kàn cuò
修好
xiū hǎo
看清楚
kàn qīngchu
洗干净
xǐ gānjìng
吃饱
chībǎo
喝醉
hēzuì
huài
吃坏
chī huài
用坏
yòng huài
摔坏
shuāi huài
+光
guāng
吃光
chī guāng
喝光
hē guāng
花光
huā guāng
+掉
diào
吃掉
chī diào
花掉
huā diào
卖掉
mài diào
丢掉
diū diào
收到
shōu dào
我都没听懂/我什么都没听懂
Wǒ dōu méi tīngdǒng / Wǒ shénme dōu méi tīngdǒng
我没都听懂
Wǒ méi dōu tīngdǒng
我听不懂
Wǒ tīng bù dǒng