Level 17 Level 19
Level 18

Complementos direccionales


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
上/下
shàng / xià
进来/进去
jìnlai / jìnqù
上来/上去
shànglái / shàngqù
出来/出去
chūlái / chūqù
过来/过去
guòlai / guòqù
我回家来
Wǒ huíjiā lái
我马上上去
Wǒ mǎshàng shàngqù
你进教室来巴
nǐ jìn jiàoshì lái bā